สถิติบริการเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2548 (ต.ค.47–ก.ย.48) 
ลำดับที่ รายการสื่อที่ให้บริการ จำนวน หน่วย
1 เทปวีดิทัศน์ พร้อมเครื่องเล่นเทปวีดิทัศน์ 200 / 200 ครั้ง / คน
2 เทปบันทึกเสียง  พร้อมเครื่องเล่นเทปเสียง 110 / 110 ครั้ง / คน
3 เครื่องเล่นแผ่น VCD พร้อม  แผ่น 355 / 355 ครั้ง / คน
4 บริการเครื่องฉายสไลด์  3/3  ครั้ง / คน
5 บริการสำเนาเทปวีดิทัศน์  15/20 ครั้ง / ชั่วโมง
6 บริการสำเนาเทปบันทึกเสียง 497 / 1,024 ครั้ง / คน
7 บริการสำเนาแผ่นซีดีรอม 505 / 1070 ครั้ง / คน
8 บริการบันทึกเสียงเป็น MP3 97 / 210 ครั้ง / ชั่วโมง
9 บริการแปลงสัญญาณเทปเป็น Digital 95 / 130 ครั้ง / ชั่วโมง
10 บริการบันทึกเทปคำบรรยาย 97 / 300 ม้วน / ชั่วโมง
11 บริการห้องบันทึกเสียง 35/46 ครั้ง / ชั่วโมง
12 บริการตัดต่อเทปวีดิทัศน์ 80/287 ครั้ง / ชั่วโมง
13 บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ 675/675 ครั้ง / คน
14 บริการสแกนภาพและตกแต่งภาพ 300/683 ครั้ง / ภาพ
15 ขอใช้ห้องอบรม / สัมมนา 29 / 963 ครั้ง / คน
16 ขอใช้ห้องประชุมกลุ่มย่อย 158 / 646 ครั้ง / คน
17 บริการติดตั้งกล้องถ่ายวิดีทัศน์ , LCD , visual 26 ครั้ง 
18 บริการซ่อมเครื่องเล่นเทปวิดีทัศน์ / ทำความสะอาดหัวเทป 27 ครั้ง
19 บริการซ่อมเครื่องเล่นเทปเสียง 20 ครั้ง
20 บริการถ่ายภาพนิ่งในงานกิจกรรมต่างๆ 38 ครั้ง
21 นำภาพข่าวกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ ขึ้นเผยแพร่บน SC Intranet  23 ครั้ง
22 ถ่ายทำ บันทึกเทปวีดิทัศน์งานกิจกรรมต่างๆ 25 ครั้ง