จำนวนสมาชิกห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
(ณ เดือนตุลาคม 2547 : รวมทั้งสิ้น 2,242 ราย)
นักศึกษา = 1,784 ราย
ปริญญาเอก 361 ราย
ปริญญาโท 460 ราย
ปริญญาตรี 598 ราย
นักศึกษาแพทย์ปี 2-3 365 ราย
อาจารย์ = 295 ราย
ไทย 279 ราย
ต่างชาติ 16 ราย
ข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน = 108 ราย
ไทย 107 ราย
ต่างชาติ 1 ราย
สมาชิกพิเศษ = 55 ราย
ไทย 46 ราย
ต่างชาติ 9 ราย