จำนวนสมาชิกห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
(ณ เดือนมิถุนายน 2548 : รวมทั้งสิ้น 2,732 ราย)
นักศึกษา = 2,260 ราย
ปริญญาเอก 394 ราย
ปริญญาโท 669 ราย
ปริญญาตรี 737 ราย
นักศึกษาแพทย์ปี 2-3 460 ราย
อาจารย์ = 296 ราย
ไทย 274 ราย
ต่างชาติ 22 ราย
ข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน = 124 ราย
ไทย 123 ราย
ต่างชาติ 1 ราย
สมาชิกพิเศษ = 52 ราย
ไทย 43 ราย
ต่างชาติ 9 ราย