จำนวนสมาชิกห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

ประจำปีงบประมาณ 2549

 

 

นักศึกษา

                ปริญญาเอก                                 352       ราย

                ปริญญาโท                                  563       ราย

                ปริญญาตรี                                 700        ราย

                นักศึกษาแพทย์ ปี 2-3                507        ราย

            รวม                             2,022     ราย

 

อาจารย์

                ไทย                                          344        ราย

ต่างชาติ                                       24        ราย

                รวม                               368     ราย

 

ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย

                ไทย                                          146        ราย

ต่างชาติ                                         3         ราย

                รวม                               149      ราย

 

สมาชิกพิเศษ

                ไทย                                          41          ราย

ต่างชาติ                                       8           ราย

                รวม                               49       ราย

 

จำนวนรวมทั้งสิ้น                          2,588   ราย