จำนวนสมาชิกห้องสมุดของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
สำรวจ ณ เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2550
ประเภทของสมาชิก จำนวน (ราย) ร้อยละ (%)
อาจารย์  (ไทย 282, ต่างชาติ 12) 294 10.65
บุคลากร (ไทย 147, ต่างชาติ 3) 150 5.43
สมาชิกชั่วคราว (ไทย 45, ต่างชาติ 2) 47 1.70
นศ.ปริญญาเอก 384 13.91
นศ.ปริญญาโท 618 22.39
นศ.ปริญญาตรี 738 26.74
นักศึกษาแพทย์ (ปี 2-3) 529 19.17
รวมทั้งสิ้น 2760 100
หมายเหตุ : ได้โอนย้ายสามาชิกที่เป็นอาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท ของภาควิชาภาษาต่างประเทศ 
ซึ่งปัจจุบันอยู่ในสังกัดคณะศิลปศาสตร์ ไปทำบัตรสมาชิกที่สำนักหอสมุด ศาลายา