จำนวนสมาชิกห้องสมุด
สำรวจเมื่อ กรกฏาคม 2551
รายการ จำนวน ร้อยละ(%)
อาจารย์ (คน) 289 10.09
บุคลากรสายสนับสนุน (คน) 167 5.83
สมาชิกพิเศษ (คน) 15 0.52
นศ.ปริญญาเอก(คน) 413 14.43
นศ.ปริญญาโท(คน) 648 22.63
นศ.ปริญญาตรี(คน) 775 27.07
นักศึกษาแพทย์(คน) 556 19.42
รวม    2,863.00 100