จำนวนสมาชิกห้องสมุด
สำรวจเมื่อ  กันยายน 2552
รายการ จำนวน ร้อยละ(%)
อาจารย์ (คน) 290 9.44
บุคลากรสายสนับสนุน (คน) 175 5.70
สมาชิกพิเศษ (คน) 16 0.52
นศ.ปริญญาเอก(คน) 451 14.68
นศ.ปริญญาโท(คน) 682 22.20
นศ.ปริญญาตรี(คน) 875 28.48
นักศึกษาแพทย์(คน) 583 18.98
รวม    3,072.00 100