จำนวนสมาชิกห้องสมุด
สำรวจเมื่อ  สิงหาคม 2554
รายการ จำนวน ร้อยละ(%)
อาจารย์ (คน) 304 8.08
ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย (คน) 193 5.13
สมาชิกพิเศษ (คน) 11 0.29
นศ.ปริญญาเอก(คน) 624 16.58
นศ.ปริญญาโท(คน) 1116 29.66
นศ.ปริญญาตรี(คน) 784 20.83
นักศึกษาแพทย์(คน) 731 19.43
รวม           3,763.00 100