ตารางแสดงจำนวนสมาชิกของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
สำรวจวันที่ 17 กันยายน 2555
ประเภทสมาชิก จำนวน(คน) ร้อยละ
ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ 780 27.21
ปริญญาตรีแพทยศาสตร์ 341 11.89
นักศึกษาปริญญาโท 659 22.99
นักศึกษาปริญญาเอก 348 12.14
อาจารย์  449 15.66
ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 265 9.24
สมาชิกพิเศษ 25 0.87
รวม 2867 100.00
กราฟแสดงจำนวนสมาชิกของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
สำรวจวันที่ 17 กันยายน 2555
โดยนางขวัญชนก พุทธจันทร์ บรรณารักษ์
ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ 19.21
ปริญญาตรีแพทยศาสตร์
23.62
นักศึกษาปริญญาโท 21.5
นักศึกษาปริญญาเอก 9.75
อาจารย์  16.1
ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 9.43
สมาชิกพิเศษ 0.39