ตารางแสดงจำนวนสมาชิกของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
สำรวจวันที่ 1 กรกฎาคม 2556
ประเภทสมาชิก จำนวน(คน) ร้อยละ
ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ 861 30.95
ปริญญาตรีแพทยศาสตร์ 770 27.70
นักศึกษาปริญญาโท 412 14.80
นักศึกษาปริญญาเอก 296 10.63
อาจารย์  251 9.02
ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 182 6.54 ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ 30.36
สมาชิกพิเศษ 10 0.36 ปริญญาตรีแพทยศาสตร์ 22.84
รวม 2782 100.00 นักศึกษาปริญญาโท 19.31
นักศึกษาปริญญาเอก 10.14
อาจารย์  8.80
ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 7.24
กราฟแสดงจำนวนสมาชิกของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข สมาชิกพิเศษ 1.31
สำรวจวันที่ 1 กรกฎาคม 2556
โดยนางขวัญชนก พุทธจันทร์ บรรณารักษ์
ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ 19.21 ประเภทสมาชิก ร้อยละ
ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ 30.95
ปริญญาตรีแพทยศาสตร์ 27.70
นักศึกษาปริญญาโท 14.81
นักศึกษาปริญญาเอก 10.63
อาจารย์  9.02
ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 6.54
สมาชิกพิเศษ 0.36
ประเภทสมาชิก ร้อยละ
ปริญญาตรีแพทยศาสตร์ 22.84
นักศึกษาปริญญาโท 19.31
นักศึกษาปริญญาเอก 10.14
อาจารย์  8.80
ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 7.24
สมาชิกพิเศษ 1.31