META; $meta_fb =<< METAFB; include ($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."/header_2.php"); include ($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."/menu.php"); ?>

สถิติจำนวนสมาชิกห้องสมุด ประจำปี พ.ศ. 2560

 

 

ตารางแสดงจำนวนสมาชิกของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

จำนวน 2,515 ราย (สำรวจเมื่อ สิงหาคม 2560)

 

ประเภทสมาชิก

จำนวน(ราย)

ร้อยละ

นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

834
33.16

นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

499
19.84

นักศึกษาปริญญาโท

387
15.39

นักศึกษาปริญญาเอก

353
14.04

อาจารย์

273
10.85

บุคลากรสายสนับสนุน

160
6.36

ศิษย์เก่า / ผู้เกษียณอายุ

9
0.36
รวม
2,515
100

 

 

 

กราฟแสดงจำนวนสมาชิกของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

จำนวน 2,515 ราย (สำรวจเมื่อ สิงหาคม 2560)

 

 

page="SCLI-MOOCs-TH"; WEBSTAT; ?>