สถิติการให้บริการสืบค้นสารสนเทศและช่วยการค้นคว้า
ปีงบประมาณ 2548 (เดือนตุลาคม 2547 - กันยายน 2548)
งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
เดือน ประเภทผู้ใช้บริการ   ประเภทการให้บริการ (จำนวนเรื่อง)
  นศ.คณะวิทย์
นศ.มหิดล
บุคคลภายนอก
รวม
  ค้นหาข้อมูล
จากฐานข้อมูล
สืบค้นให้ผู้ใช้  ให้คำแนะนำ
การใช้คอม
คำถามอื่นๆ
รวม
                     
ตุลาคม 147 158 97 402   137 165 80 144 526
พฤศจิกายน 116 86 152 354   173 270 18 33 494
ธันวาคม 191 165 107 463   172 339 43 53 607
มกราคม 229 180 216 625   215 495 69 107 886
กุมภาพันธ์ 206 171 146 523   188 312 70 95 665
มีนาคม 264 158 239 661   240 361 87 102 790
เมษายน 246 170 146 562   267 354 90 52 763
พฤษภาคม 208 194 183 585   279 486 73 57 895
มิถุนายน 236 246 155 637   151 489 93 51 784
กรกฎาคม 283 151 113 547   244 411 92 46 793
สิงหาคม 302 180 151 633   260 347 127 120 854
กันยายน 277 175 130 582   230 334 160 153 877
รวม 2,705 2,034 1,835 6,574   2,556 4,363 1,002 1,013 8,934