สถิติบริการสืบค้นสารสนเทศ ตอบคำถามและช่วยค้นคว้า* ประจำปีงบประมาณ 2556 (ต.ค.55-ก.ย.56)
ประเภท/จำนวน ผู้ขอใช้บริการ ประเภท/จำนวนของการให้บริการ
บุคลากรคณะวิทย์ นศ.มหิดล คนนอก รวม
ป.ตรี ป.โท-เอก อาจารย์ นักวิทย์
นักวิจัย
ฐานข้อมูล
และ E-Journals
สืบค้นให้ หยิบเล่ม แนะนำ
การใช้คอม
คำถามอื่นๆ รวม
Oct55 28 27 7 2 12 11 87 17 32 7 35 22 113
Nov55 52 40 17   17 16 142 29 78 14 61 26 208
Dec55 44 21 10 2 12 13 102 19 38 15 35 8 115
Jan56 21 21 11 0 2 29 84 54 71 29 28 27 209
Feb56 29 18 5 8 3 16 79 11 49 12 26 23 121
Mar56 25 42 11 0 6 27 111 30 86 18 18 10 162
Apr56 24 28 7 1 10 18 88 24 33 17 2 9 85
May56                          
Jun56                          
Jul56                          
Aug56                          
Sep56                          
รวม 223 197 68 13 62 130 693 184 387 112 205 125 1013
*- หมายถึงการให้บริการตอบคำถามแก่ผู้ใช้ภายในห้องสมุด ทางโทรศัพท์ ทางอีเมล์ หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ
    มิได้เฉพาะเจาะจงแค่การให้บริการที่เคาน์เตอร์บริการบริเวณชั้น 2 เท่านั้น
  - เป็นการให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำหน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 คน