สถิติบริการสืบค้นสารสนเทศ ตอบคำถามและช่วยค้นคว้า* ประจำปีงบประมาณ 2557 (ต.ค.56-ก.ย.57)
ประเภท/จำนวน ผู้ขอใช้บริการ ประเภท/จำนวนของการให้บริการ
บุคลากรคณะวิทย์ นศ.มหิดล คนนอก รวม
ป.ตรี ป.โท-เอก อาจารย์ นักวิทย์
นักวิจัย
ฐานข้อมูล
และ E-Journals
สืบค้นให้ หยิบเล่ม แนะนำ
การใช้คอม
คำถามอื่นๆ รวม
ต.ค.56 33 45 10 4 11 28 131 32 66 15 48 40 201
พ.ย.56 21 26 8 2 10 18 85 27 35 11 29 31 133
ธ.ค.56 21 27 7 3 10 9 77 17 30 6 25 28 106
ม.ค.57 23 24 3 0 6 11 67 20 13 3 29 26 91
ก.พ.57 26 31 10 1 4 12 84 33 21 5 28 29 116
มี.ค.57 19 27 6 2 15 8 77 18 34 5 31 19 107
เม.ย.57 4 18 4 1 6 22 55 17 49 6 14 20 106
พ.ค.57 16 28 8 1 8 15 76 23 41 12 24 30 130
มิ.ย.57 13 26 7 3 5 12 66 23 48 13 22 18 124
ก.ค.57 15 28 4 1 6 8 62 28 39 21 22 22 132
ส.ค.57 18 20 4 5 6 9 62 19 28 6 20 14 87
ก.ย.57 15 13 7 0 4 14 53 13 39 15 20 11 98
รวม 224 313 78 23 91 166 895 270 443 118 312 288 1431
*- หมายถึงการให้บริการตอบคำถามแก่ผู้ใช้ภายในห้องสมุด ทางโทรศัพท์ ทางอีเมล์ หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ
    มิได้เฉพาะเจาะจงแค่การให้บริการที่เคาน์เตอร์บริการบริเวณชั้น 2 เท่านั้น
  - เป็นการให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำหน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 คน