สถิติบริการสืบค้นสารสนเทศ ตอบคำถามและช่วยค้นคว้า* ประจำปีงบประมาณ 2558 (ต.ค.57-ก.ย.58)
ประเภท/จำนวน ผู้ขอใช้บริการ ประเภท/จำนวนของการให้บริการ
บุคลากรคณะวิทย์ นศ.มหิดล คนนอก รวม
ป.ตรี ป.โท-เอก อาจารย์ นักวิทย์
นักวิจัย
ฐานข้อมูล
และ E-Journals
สืบค้นให้ หยิบเล่ม แนะนำ
การใช้คอม
คำถามอื่นๆ รวม
Oct57 24 20 7   13 14 78 19 42 15 30 10 116
Nov57 12 12 5 5 4 14 52 25 32 20 17 17 111
Dec57 6 10 4 2 3 18 43 8 54 7 8 13 90
Jan58 8 17 5 1 5 13 49 25 31 4 17 8 85
Feb58 7 10 6   1 6 30 9 19 2 9 4 43
Mar58 4 12 4 2 1 11 34 7 33 1 13 12 66
Apr58 9 6 3 1 1 10 30 8 24   5 9 46
May58 2 7 0 4 2 2 17 14 14 6 1 1 36
Jun58 12 9 0 1 0 7 29 17 15 2 12 5 51
Jul58 4 9 5 2 0 2 22 12 113 2 7 2 136
Aug58 11 13 4 4 2 5 39 12 36 6 8 7 69
Sep58 3 10 3 3 0 13 32 11 35 5 7 4 62
รวม 102 135 46 25 32 115 455 167 448 70 134 92 911
*- หมายถึงการให้บริการตอบคำถามแก่ผู้ใช้ภายในห้องสมุด ทางโทรศัพท์ ทางอีเมล์ หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ
    มิได้เฉพาะเจาะจงแค่การให้บริการที่เคาน์เตอร์บริการบริเวณชั้น 2 เท่านั้น
  - เป็นการให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำหน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 คน