สถิติบริการสืบค้นสารสนเทศ ตอบคำถามและช่วยค้นคว้า* ประจำปีงบประมาณ 2559 (ต.ค.58-ก.ย.59)
ประเภท/จำนวน ผู้ขอใช้บริการ ประเภท/จำนวนของการให้บริการ
บุคลากรคณะวิทย์ นศ.มหิดล คนนอก รวม
ป.ตรี ป.โท-เอก อาจารย์ นักวิทย์
นักวิจัย
ฐานข้อมูล
และ E-Journals
สืบค้นให้ หยิบเล่ม แนะนำ
การใช้คอม
คำถามอื่นๆ รวม
Oct58 4 20 4   2 15 45 6 53 12 5 11 87
Nov58 8 16       3 27 11 29   5 13 58
Dec58 4 18 2 2   5 31 8 20 1 13 9 51
Jan59 3 14 1 3   8 29 15 16 5 6 20 62
Feb59 3 12 2 2   8 27 21 44 2 10 12 89
Mar59 4 8 0 4 3 14 33 15 55 1 0 11 82
Apr59 3 8 2 4 1 4 22 11 19 2 7 6 45
May59 6 8 2 2   10 28 14 21 2 5 5 47
Jun59 7 9 3 2 3 12 36 10 24 3 14 11 62
Jul59 4 18 2   3 8 35 5 31 5 11 22 74
Aug59 10 9 3 2 2 11 37 3 51 2 8 17 81
Sep59 12 11   1 4 10 38 16 57 3 17 3 96
รวม 68 151 21 22 18 108 388 135 420 38 101 140 834
*- หมายถึงการให้บริการตอบคำถามแก่ผู้ใช้ภายในห้องสมุด ทางโทรศัพท์ ทางอีเมล์ หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ
    มิได้เฉพาะเจาะจงแค่การให้บริการที่เคาน์เตอร์บริการบริเวณชั้น 2 เท่านั้น
  - เป็นการให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำหน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 คน