สถิติบริการสืบค้นสารสนเทศ ตอบคำถามและช่วยค้นคว้า* ประจำปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ก.ย.63)
ประเภท/จำนวน ผู้ขอใช้บริการ ประเภท/จำนวนของการให้บริการ
บุคลากรคณะวิทย์ นศ.มหิดล คนนอก รวม
  ป.ตรี ป.โท-เอก อาจารย์ นักวิทย์
นักวิจัย
ฐานข้อมูล
และ E-Journals
สืบค้นให้ หยิบเล่ม แนะนำ
การใช้คอม
คำถามอื่นๆ รวม
ต.ค. 62 11 7 11 2 0 2 33 14 7 3 3 6 33
พ.ย. 62 9 11 2 2 0 2 26 6 6 0 5 9 26
ธ.ค. 62 3 10 2 2 0 4 21 7 5 0 3 6 21
ม.ค. 63 10 5 8 1 0 1 25 4 10 1 4 6 25
ก.พ. 63             0           0
มี.ค. 63             0           0
เม.ย. 63             0           0
พ.ค. 63             0           0
มิ.ย. 63             0           0
ก.ค. 63             0           0
ส.ค. 63             0           0
ก.ย. 63             0           0
รวม 33 33 23 7 0 9 105 31 28 4 15 27 105
*- หมายถึงการให้บริการตอบคำถามแก่ผู้ใช้ภายในห้องสมุด ทางโทรศัพท์ ทางอีเมล์ หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ
    มิได้เฉพาะเจาะจงแค่การให้บริการที่เคาน์เตอร์บริการบริเวณชั้น 2 เท่านั้น
  - เป็นการให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำหน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 คน