สถิติบริการสืบค้นสารสนเทศ ตอบคำถามและช่วยค้นคว้า* ประจำปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ก.ย.63)
ประเภท/จำนวน ผู้ขอใช้บริการ ประเภท/จำนวนของการให้บริการ
บุคลากรคณะวิทย์ นศ.มหิดล คนนอก รวม
  ป.ตรี ป.โท-เอก อาจารย์ นักวิทย์
นักวิจัย
ฐานข้อมูล
และ E-Journals
สืบค้นให้ หยิบเล่ม แนะนำ
การใช้คอม
คำถามอื่นๆ รวม
ต.ค. 62 11 7 11 2 0 2 33 14 7 3 3 6 33
พ.ย. 62 9 11 2 2 0 2 26 6 6 0 5 9 26
ธ.ค. 62 3 10 2 2 0 4 21 7 5 0 3 6 21
ม.ค. 63 10 5 8 1 0 1 25 4 10 1 4 6 25
ก.พ. 63 4 7 3 1 0 2 17 3 2 0 0 12 17
มี.ค. 63 1 6 0 0 0 1 8 5 3 0 0 0 8
เม.ย. 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พ.ค. 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มิ.ย. 63 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 2
ก.ค. 63 3 6 3 0 0 0 12 3 3 0 1 5 12
ส.ค. 63 13 10 1 0 0 0 24 0 4 1 1 19 25
ก.ย. 63 5 2 0 2 0 0 9 1 2 0 0 6 9
รวม 60 65 30 10 0 12 177 44 42 5 17 70 178
*- หมายถึงการให้บริการตอบคำถามแก่ผู้ใช้ภายในห้องสมุด ทางโทรศัพท์ ทางอีเมล์ หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ
    มิได้เฉพาะเจาะจงแค่การให้บริการที่เคาน์เตอร์บริการบริเวณชั้น 2 เท่านั้น
  - เป็นการให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำหน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 คน