สถิติบริการสืบค้นสารสนเทศ ตอบคำถามและช่วยค้นคว้า* ประจำปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.63-ก.ย.64)
ประเภท/จำนวน ผู้ขอใช้บริการ ประเภท/จำนวนของการให้บริการ
เดือน บุคลากรคณะวิทย์ นศ.มหิดล คนนอก รวม ฐานข้อมูล
และ E-Journals
สืบค้นให้ หยิบเล่ม แนะนำ
การใช้คอม
คำถามอื่นๆ รวม
ป.ตรี ป.โท-เอก อาจารย์ นักวิทย์
นักวิจัย
ต.ค. 63 9 4 2 0 0 0 15 3 1 1 1 9 15
พ.ย. 63 2 2 0 1 0 0 5 0 0 0 0 5 5
ธ.ค. 63 4 4 0 1 0 0 9 3 1 0 1 4 9
ม.ค. 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ก.พ. 64 1 2 3 0 0 0 6 1 1 1 0 3 6
มี.ค. 64 2 3 0 0 0 0 5 0 1 1 0 3 5
เม.ย. 64             0           0
พ.ค. 64             0           0
มิ.ย. 64             0           0
ก.ค. 64             0           0
ส.ค. 64             0           0
ก.ย. 64             0           0
รวม 18 15 5 2 0 0 40 7 4 3 2 24 40
*- หมายถึงการให้บริการตอบคำถามแก่ผู้ใช้ภายในห้องสมุด ทางโทรศัพท์ ทางอีเมล์ หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ
    มิได้เฉพาะเจาะจงแค่การให้บริการที่เคาน์เตอร์บริการบริเวณชั้น 2 เท่านั้น
  - เป็นการให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำหน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 คน