สถิติการลงทะเบียนวารสารไทยและต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555- กันยายน 2556)
                           
รายการ ต.ค.55 พ.ย.55 ธ.ค.55 ม.ค.56 ก.พ.56 มี.ค.56 เม.ย.56 พ.ค.56 มิ.ย.56 ก.ค.56 ส.ค.56 ก.ย.56 รวม
สถิติการลงทะเบียนวารสารไทย 55 46 47 42 50 50 40 39 41 42 57 45 554
สถิติการลงทะเบียนวารสารต่างประเทศ 104 71 42 51 86 58 59 80 75 65 85 56 832
                           
รวม 159 117 89 93 136 108 99 119 116 107 142 101 1386