สถิติการลงทะเบียนวารสารไทยและต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561- กันยายน 2562)
                           
รายการ ต.ค.61 พ.ย.61 ธ.ค.61 ม.ค.62 ก.พ.62 มี.ค.62 เม.ย.62 พ.ค.62 มิ.ย.62 ก.ค.62 ส.ค.62 ก.ย.62 รวม
สถิติการลงทะเบียนวารสารไทย 19 23 18 19 23 18 16 20 17 20 14 18 225
สถิติการลงทะเบียนวารสารต่างประเทศ 16 6 6 19 20 5 7 8 8 5 6 6 112
                           
รวม 35 29 24 38 43 23 23 28 25 25 20 24 337