สถิติการลงทะเบียนวารสารไทยและต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562- กันยายน 2563)
                           
รายการ ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 รวม
สถิติการลงทะเบียนวารสารไทย 18 13 13                   44
สถิติการลงทะเบียนวารสารต่างประเทศ 5 7 5                   17
                           
รวม 23 20 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61