สถิติการลงทะเบียนวารสารไทยและต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563- กันยายน 2564)
                           
รายการ ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64 รวม
สถิติการลงทะเบียนวารสารไทย 8 10 9 0 20               47
สถิติการลงทะเบียนวารสารต่างประเทศ 4 4 3 0 5               16
                           
รวม 12 14 12 0 25 0 0 0 0 0 0 0 63
หมายเหตุ  เดือน ม.ค. 2564 ปิดพื้นที่บริการ