สถิติการใช้วารสารฉบับพิมพ์เฉพาะรายการที่บอกรับต่อ จำนวน 116 ชื่อ
ของห้องสมุดสตางค์  มงคลสุข  เดือน ตุลาคม 2546 - กันยายน 2547
เดือน จำนวนครั้งที่ใช้วารสาร รวม
  ถ่ายเอกสาร หยิบอ่านภายในห้องสมุด ยืมออกนอกห้องสมุด  
 ต.ค. 46 1,975 1,975
 พ.ย. 46 4,265 4,265
 ธ.ค. 46 3,205 3,205
 ม.ค. 47 174 479 28 681
 ก.พ. 47 647 1,410 124 2,181
 มี.ค. 47 653 1,223 150 2,026
 เม.ย 47 28 7 60 95
 พ.ค. 47 14 70 67 151
 มิ.ย. 47 21 58 59 138
 ก.ค. 47 60 325 36 421
 ส.ค. 47 222 856 536 1,614
 ก.ย. 47 202 955 398 1,555
รวม 18,307
หมายเหตุ
 -- ห้องสมุดปิดซ่อมแซม และขนย้ายสิ่งพิมพ์ ตั้งแต่เดือน เมษายน   - มิถุนายน 2547
 -- เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2546 ไม่ได้แยกรูปแบบการใช้สถิติ ว่าเป็น ถ่ายเอกสาร/หยิบอ่านภายในห้องสมุด/
            ยืมออกนอกห้องสมุด