สถิติการใช้วารสารฉบับพิมพ์เฉพาะรายการที่บอกรับต่อ จำนวน 104 รายการ ของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ประจำปีงบประมาณ 2548 (เดือน ตุลาคม 2547 - กันยายน 2548)
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวมานิตา ศรีดี  (บรรณารักษ์งานวารสาร)
ลำดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้วารสาร รวม
    ถ่ายเอกสาร หยิบอ่าน ยืมออก  
1 Accounts of Chemical Research 34 27 3 64
2 Advances in Physics 4 67 2 73
3 American Journal of Botany (incl. Plant Science Bulletin) 23 19 1 43
4 American Journal of Mathematics  - 13  - 13
5 American Journal of Physics 54 62 10 126
6 American Scientist 14 28 11 53
7 Analytical Chemistry 219 142 2 363
8 Anatomical Record 59 57 2 118
9 Annual Review of Applied Linguistics 9 5 2 16
10 Applied Linguistics 21 38  - 59
11 Applied Microbiology and Biotechnology 128 86 1 215
12 Archives of Virology 36 15  - 51
13 Biochemical Pharmacology 115 63 1 179
14 Biochemistry 127 59 4 190
15 Bioscience 23 38 1 62
16 Cancer Research  73 24 2 99
17 Cells Tissues Organs 5 6  - 11
18 Chemical Physics Letters 35 34 1 70
19 Chemical Reviews 89 85 4 178
20 Chemistry World 31 27 9 67
21 Educational Researcher 8 22 2 32
22 ELT Journal (English Language Teaching Journal) 47 32 1 80
23 English Education 4 7  - 11
24 English for Specific Purposes 44 54 6 104
25 English Today 5 17  - 22
26 Essential Teacher 1 7  - 8
27 European Journal of Pharmacology 40 37 3 80
28 European Journal of Physics 5 31  - 36
29 Evolution 21 13 1 35
30 FEBS Letters 47 25  - 72
31 Food and Chemical Toxicology 133 56 2 191
32 Foreign Language Annuals 27 7 1 35
33 Gene 77 41 3 121
34 Genome 27 25  - 52
35 Heterocycles 196 68  - 264
36 Immunology 28 33 1 62
37 Inorganic Chemistry 68 51 2 121
38 IRAL. International Review of Applied Linguistics in Language Teaching 1 1  - 2
39 Journal of Applied Physics 19 17 1 37
40 Journal of Biotechnology 58 77 2 137
41 Journal of Chemical Education 217 236 20 473
42 Journal of Chemical Physics 54 34  - 88
43 Journal of Educational Measurement 3 5 1 9
44 Journal of Ethnopharmacology 196 105 2 303
45 Journal of General and Applied Microbiology 15 28 1 44
46 Journal of General Virology 87 19 1 107
47 Journal of Medicinal Chemistry 168 69 5 242
48 Journal of Molecular Biology 95 59 1 155
49 Journal of Natural Products 350 161 1 512
50 Journal of Organic Chemistry, The 555 372 4 931
51 Journal of Physical Chemistry A, The 24 37  - 61
52 Journal of Physical Chemistry B, The 26 49 2 77
53 Journal of Physics : Condensed Matter 39 164 1 204
54 Journal of Physics Section A : Mathematical and General 62 327  - 389
55 Journal of Research in Reading (incl. Literacy) 5 3  - 8
56 Journal of the American Chemical Society 557 331 3 891
57 Journal of the American Statistical Association (JASA) 1 9  - 10
58 Language (LSA Bulletin) 3 16  - 19
59 Language Learning 35 30 7 72
60 Language Learning Journal 15 18 2 35
61 Language Teaching 9 12 2 23
62 Language Testing 10 11 1 22
63 Life Sciences 38 32  - 70
64 Linguistics 6 4  - 10
65 LSA Bulletin 2  -  - 2
66 Macromolecules 112 83 2 197
67 Mathematical Biosciences 4 10  - 14
68 Mathematical Medicine and Biology - a Journal of the IMA 1 4  - 5
69 Medicine and Science in Sport and Exercise 93 97  - 190
70 Modern English Teacher 21 17 2 40
71 Modern Language Journal 80 29 4 113
72 Molecular and Biochemical Parasitology 46 27 2 75
73 Molecular and Cellular Probes 14 13  - 27
74 New Scientist 39 231 34 304
75 Physical Review Letters 60 115 3 178
76 Physics Education 38 74 7 119
77 Physics Teacher 36 18 5 59
78 Physics Today 18 61 9 88
79 Physics World 28 80 8 116
80 Phytochemistry 1,308 345 3 1,656
81 Plant Cell Reports 99 67 5 171
82 Plant Science 103 78  - 181
83 Planta Medica 367 119 8 494
84 Polymer 311 140 6 457
85 Polymer Bulletin 44 50 2 96
86 Polymer Engineering and Science 157 93 4 254
87 RELC Journal 23 14 1 38
88 Review of Modern Physics 5 34  - 39
89 Science 342 260 43 645
90 Science News 32 40  - 72
91 Scientific American 45 88 20 153
92 SIAM Journal on Applied Mathematics 3 9  - 12
93 SIAM Journal on Numerical Analysis 1 5  - 6
94 Studies in Second Language Acquisition 16 7 3 26
95 Synthesis - Journal of Synthetic Organic Chemistry 200 93 12 305
96 System 49 31 1 81
97 Tesol Quarterly (incl. Essential Teacher) 42 53 6 101
98 Tetrahedron (incl. Tetrahedron Asymmetry) 228 136  - 364
99 Tetrahedron Asymmetry 389 177 2 568
100 Tetrahedron Letters 476 179 15 670
101 Trends in Analytical Chemistry - TRAC 30 50 9 89
102 Trends in Biotechnology 45 64 4 113
103 Trends in Neurosciences 34 51 1 86
104 Trends in Pharmacological Sciences 36 58 1 95
รวม 9,502 6,747 357 16,606