สถิติการใช้บริการวารสารภาษาต่างประเทศ (ฉบับพิมพ์) ของ ห้องสมุดสตางค์มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีงบประมาณ 2555 (ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555)
ลำดับที่ ชื่อวารสาร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
                             
1 A.M.A. American Journal of Diseases of Children 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 A.M.A. Archives of Dermatology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 A.M.A. Archives of Dermatology and Syphilology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 A.M.A. Archives of General Psychiatry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 A.M.A. Archives of Internal medicine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 A.M.A. Archives of Neurology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 A.M.A. Archives of Neurology and Psychiatry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 A.M.A. Archives of Ophthalmology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 A.M.A. Archives of Otolaryngology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 A.M.A. Archives of Pathology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 A.M.A. Journal of Diseases of Children 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ACM Computing Surveys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ACM Transactions on Computer Systems 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 ACM Transactions on Database Systems 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 ACM Transactions on Information System 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 ASM News 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Accounts of Chemical Research * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3
18 ACTA Anatomica 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
19 ACTA Anatomica Nipponica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 ACTA Biochimica et Biophysica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 ACTA Biochimica et Biophysica Ccademiae Scientiarum Hungaricae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 ACTA Biochimica Polonica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 ACTA Chemica Scandinavica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
24 ACTA Chemica Scandinavica. Series A. Physical and Inorganic Chemistry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 ACTA Chemica Scandinavica. Series B. Organic Chemistry and Biochemistry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 ACTA Crystallographica. Section C (Crystal Structure Communications) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 ACTA Crystallographica. Section D (Biological Crystallography) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 ACTA Cytological 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 ACTA Endocrinologica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 ACTA Histochemica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 ACTA Medica Iugoslavica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 ACTA Medica Scandinavica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 ACTA Metallurgica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 ACTA Microbiologica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 ACTA Microbiologica Hungarica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 ACTA Neurologica Scandinavica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 ACTA Neuropathologica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 ACTA Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 ACTA Physica Polonica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 ACTA Physiologica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 ACTA Physiologica Academiae Scientiarum Hungaricae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 ACTA Physiologica et Pharmacologica Neerlandica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 ACTA Physiologica Polonica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 ACTA Physiologica Scandinavica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 ACTA Poloniae Pharmaceutica 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
46 ACTA Virologica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 ACTA Vitaminologica et Enzymologica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
48 Advances in Mathematics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Advances in Physics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Aerospace Medicine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Agricultural and Biological Chemistry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Ambio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 American Dental Association Journal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 American Educational Research Journal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 American Heart Journal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 American Journal of Anatomy 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
57 American Journal of Botany (incl. Plant Science Bulletin) 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
58 American Journal of Cardiology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 American Journal of Clinical Nutrition 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 American Journal of Clinical Pathology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 American Journal of Diseases of Children 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 American Journal of Epidemiology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 American Journal of Gastroenterology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 American Journal of Human Genetics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 American Journal of Hygiene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 American Journal of Mathematics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 American Journal of Medical Sciences 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 American Journal of Medicine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 American Journal of Nursing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 American Journal of Obstetrics and Gynecology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 American Journal of Ophthalmology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 American Journal of Pathology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 American Journal of Physics * 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 10
74 American Journal of Physiology 0 2 1 1 0 1 1 2 1 0 0 1 10
75 American Journal of Proctology 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
76 American Journal of Psychiatry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 American Journal of Psychotherapy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 American Journal of Public Health 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 American Journal of Public Health and the Nationís Health 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 American Journal of Roentgenology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 American Journal of Roentgenology and Radium Therapy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 American Journal of Roentgenology Radium Therapy and Nuclear Medicine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 American Journal of Surgery 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 American Journal of Syphilis Gonorrhea and Venereal Diseases 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 American Journal of Tropical Medicine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 American Journal of Tropical Medicine and Hygiene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 American Journal of Veterinary Research 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 American Mathematical Monthly 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 American Psychologist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 American Review of Respiratory Diseases 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 American Review of Tuberculosis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 American Review of Tuberculosis and Pulmonary Diseases 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 American Scientist * 1 0 0 1 1 2 0 1 0 0 2 2 10
94 American Sociological Review 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 American Statistician 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Anaesthesia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Analyst, The 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
98 Analytical Biochemistry 5 2 1 6 2 4 1 3 0 4 2 4 34
99 Analytical Chemistry * 0 0 0 1 0 3 0 2 1 1 0 1 9
100 Analytical Proceedings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Anatomical Record 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 5
102 Anatomischer Anzeiger 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
103 Anatomy and Embryology 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
104 Anatomia Clinica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Andrologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
106 Anesthesiology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Angewandte Chemie. (International Edition in English) 1 2 0 0 0 1 1 0 1 1 0 5 12
108 Animal Behaviour 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
109 Animal Research and Development 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Annales de Chimie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Annales de lí Institut Pasteur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Annales de Microbiologie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Annales de Parasitologie Humaine et Compare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Annales dí Histochimie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Annals of the Entomological Society of America 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 3
116 Annales dí Immunologie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Annals of Internal Medicine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Annals of Mathematics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Annals of Nutrition and Metabolism 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
120 Annals of Otology Rhinology and Laryngology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Annals of Physics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
122 Annals of the New York Academy of Sciences 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Annals of the Rheumatic Diseases 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Annals of the Royal College of Surgeons of England 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Annals of Surgery 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 Annals of Tropical Medicine and Parasitology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 Annual Review of Applied Linguistics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 Antimicrobial Agents and Chemotherapy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 Anatomia Clinica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Antonie Van Leeuwenhoek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Applied and Environmental Microbiology 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3
132 Applied Geography and Development 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Applied Linguistics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Applied Mathematical Modelling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 Applied Microbiology 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
136 Applied Microbiology and Biotechnology * 0 5 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 14
137 Applied Polymer Science 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 Applied Optics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Applied Spectroscopy 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 12 17
140 Aquatic Toxicology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Archiv fur die Gesamte Virusforschung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Archiv fur Mikrobiologie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Archives dí Anatomie dí Histologie et dí Embryologie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Archives dí Anatomie Microscopique et de Morphologie Experimentale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 Archives Internationales de Pharmacodynamie et de Therapie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 Archives Internationales de Physiologie et de Biochimie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 Archives of Andrology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 Archives of Biochemistry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 Archives of Biochemistry and Biophysics 1 4 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 9
150 Archives of Biological Sciences 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 Archives of Dermatology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 Archives of Dermatology and Syphilology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 Archives of Disease in Childhood 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 Archives of General Psychiatry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 Archives of Histology and Cytology 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
156 Archives of Internal Medicine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 Archives of Microbiology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 Archives of Neurology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 Archives of Neurology and Psychiatry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 Archives of Ophthalmology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 Archives of Oral Biology 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
162 Archives of Otolaryngology 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4
163 Archives of Pathology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 Archives of Surgery 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 Archives of Virology * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
166 Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 Arthritis and Rheumatism 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 Asean Food Handling Newsletter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 Asean Journal on Science & Technology for Development 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 Asia-Pacific Perspectives 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 Asian Journal of Energy and Environment 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 Asian Journal of Medicine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 Asian Journal of Modern Medicine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 Asian Medical Journal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175 Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
176 Astronomical Journal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 Astronomy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 Astrophysical Journal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Astrophysical Journal Supplement Series 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 Astrophysical Letters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 Atmospheric Environment 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182 Atom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 Audubon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184 Australasian Annals of Medicine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185 Australasian Radiology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 Australian Journal of Chemistry 1 0 1 0 0 1 3 1 2 2 3 0 14
187 Australian Journal of Experimental Biology and Medical Science 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188 Australian Journal of Physics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189 Australian Journal of Scientific Research Series A Physical Sciences 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190 Australian Veterinary Journal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191 BLL Review 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192 Bacteriological Reviews 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
193 Behavioral Ecology and Sociobiology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194 Behaviour 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
195 Berichte der Bunsen Gesellschaft fur Physikalische Chemie 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
196 Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
197 Bibliography of Reproduction 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198 Biken Journal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 Biochemical and Biophysical Research Communications 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
200 Biochemical Education 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 Biochemical Genetics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 Biochemical Journal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203 Biochemical Journal. Cellular Aspects 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 Biochemical Journal. Molecular Aspects 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 Biochemical Journal. Reviews 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 Biochemical Medicine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 Biochemical Pharmacology * 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3 1 7
208 Biochemical Society Transactions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209 Biochemistry * 12 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 2 19
210 Biochemistry and Cell Biology 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
211 Biochemistry and Molecular Biology International 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212 Biochemistry International 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
213 Biochimica Et Biophysica Acta 1 1 1 1 3 0 0 1 1 2 3 1 15
214 Bio Essays 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215 Bioelectrochemistry and Bioenergetics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216 Biologia Neonatorum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217 Biological Bulletin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218 Biological Reviews of the Cambridge Philosophical Society 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219 Biology of Reproduction * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 Biology of the Neonate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 Biochemical Education 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
222 Bio-Medical Engineering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
223 Biometrics 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
224 Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225 Bioorganic Chemistry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
226 Biophysical Chemistry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
227 Biophysical Journal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
228 Biopolymers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
229 Bioscience 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 2 0 9
230 Bioscience, Biotechnology and Biochemistry 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 1 1 7
231 Biosystems 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
232 Biotechnology and Applied Biochemistry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
233 Biotechnology and Histochemistry 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
234 Biotechnology and Bioengineering 0 1 3 1 0 0 0 0 1 1 0 3 10
235 Biotechnology Bulletin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
236 Biotechnology Letters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
237 Biotechnology News 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
238 Birds 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
239 Blood 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
240 Blood the Journal ofHematology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
241 Boletin de la Oficina Sanitaria Panamericana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
242 Bollettino Della Societa Italiana di Biologia Sperimentale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
243 Botanical Review 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
244 Brain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
245 Brain Behavior and Evolution 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
246 Brain Research 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3
247 Brain Research Reviews 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
248 British Heart Journal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
249 British Journal for the Philosophy of Science 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
250 British Journal of Applied Physic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
251 British Journal of Experimental Pathology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
252 British Journal of Haematology 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
253 British Journal of Language Teaching 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 British Journal of Nutrition 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
255 British Journal of Pharmacology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
256 British Journal of Pharmacology and Chemotherapy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
257 British Journal of Psychiatry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
258 British Journal of Radiology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
259 British Journal of Sports Medicine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
260 British Journal of Surgery 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
261 British Journal of Urology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
262 British Medical Bulletin 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
263 British Medical Journal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 Bulletin de la Societeí Chimique de France 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
265 Bulletin des Societes Chimiques Belges 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
266 Bulletin of Health, Science and Technology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
267 Bulletin of Mathematical Biology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
268 Bulletin of the American Mathematical Society 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
269 Bulletin of the Chemical Society of Japan 0 0 0 3 3 0 0 0 0 2 2 0 10
270 Bulletin of the English Language Center 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
271 Bulletin of the History of Medicine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
272 Bulletin of the Johns Hopkins Hospital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
273 Bulletin of the Medical Library Association 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Bulletin of the New York Academy of Medicine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
275 Bulletin of the Pan American Health Organization 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
276 Bulletin of the World Health Organization 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
277 CRC Critical Reviews in Analytical Chemistry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
278 CRC Critical Reviews in Biotechnology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
279 CRC Critical Reviews in Clinical Laboratory Sciences 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280 CRC Critical Reviews in Immunology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
281 CRC Critical Reviews in Microbiology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
282 CRC Critical Reviews in Toxicology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
283 CSIRO Food Research Quarterly 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
284 Calcified Tissue International 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
285 Calcified Tissue Research 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
286 Canadian Journal of Biochemistry 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
287 Canadian Journal of Biochemistry and Cell Biology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
288 Canadian Journal of Biochemistry and Physiology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
289 Canadian Journal of Botany 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
290 Canadian Journal of Chemistry 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4
291 Canadian Journal of Genetics and Cytology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
292 Canadian Journal of Microbiology 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
293 Canadian Journal of Physics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
294 Canadian Journal of Physiology and Pharmacology 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
295 Canadian Journal of Public Health 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
296 Canadian Journal of Zoology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
297 Canadian Research 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
298 Cancer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
299 Cancer Research 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
300 Carbohydrate Research 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
301 Carcinogenesis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
302 Carolina Tips 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
303 Cell 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 7
304 Cell and Tissue Kinetics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
305 Cell and Tissue Research 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
306 Cell Biology International 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
307 Cell Tissue Organs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
308 Cell Biology International Reports 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
309 Cellular Immunology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
310 Chemical & Engineering News 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
311 Chemical & Pharmaceutical Bulletin 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 12 0 14
312 Chemical Communications 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
313 Chemical Engineering Progress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
314 Chemical Physics Letters * 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 4
315 Chemical Reviews * 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
316 Chemical Society Reviews 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
317 Chemical Week 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
318 Chemische Berichte 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
319 Chemistry 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
320 Chemistry : A European Journal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
321 Chemistry(A Regional Cooperation Newsletter) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
322 Chemistry and Industry 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
323 Chemistry and Physics of Lipids 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
324 Chemistry in Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
325 Chemistry in Britain 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
326 Chemistry International 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
327 Chemistry Letters 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 6
328 Chemistry of Materials 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
329 Chemistry World * 1 11 5 2 0 12 0 0 1 0 0 2 34
330 Children in the Tropics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
331 Children Today 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
332 Chimia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
333 Chromatographic Reviews 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
334 Chromosoma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
335 Circulation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
336 Circulation Research 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Cite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
337 Clariant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
338 Classical and Quantum Gravity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
339 Clinica Chimica Acta 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
340 Clinical and Experimental Immunology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
341 Clinical Cancer Research (Part of: Cancer Research) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
342 Clinical Chemistry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
343 Clinical Immunology and Immunopathology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
344 Clinical Obstetrics and Gynecology†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
345 Clinical Pharmacokinetics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
346 Clinical Pharmacology and Therapeutics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
347 Clinical Research 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
348 Clinical Research Proceedings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
349 Clinical Science 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
350 Clinical Symposia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
351 Collected Papers of the Mayo Clinic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
352 Collected Papers of the Mayo Clinic and the Mayo Foundation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
353 Collection of Czechoslovak Chemical Communications 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
354 College and Research Libraries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
355 College Composition and Communication 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
356 Communications in mathematical physics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
357 Communications of the ACM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
358 Communications on Physics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
359 Comparative and General Pharmacology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
360 Comparative Biochemistry and Physiology 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 4
361 Comparative Biochemistry and Physiology. Part A Comparative Physiology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
362 Comparative Biochemistry and Physiology. Part A Molecular and Integrative Physiology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
363 Comparative Biochemistry and Physiology. Part A Physiology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
364 Comparative Biochemistry and Physiology. Part B Comparative Biochemistry 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
365 Comparative Biochemistry and Physiology. Part B Biochemistry & Molecular Biology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
366 Comparative Biochemistry and Physiology. Part C Comparative Pharmacology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
367 Comparative Biochemistry and Physiology. Part C Comparative Pharmacology and Toxicology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
368 Comparative Biochemistry and Physiology. Part C Pharmacology, Toxicology and Endocrinology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
369 Comptes Rendus des Seances de la Societe de Biologie et de ses Filiales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
370 Comptes Rendus Hebdomadaires des Seances de lí Academie des Sciences 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
371 Computer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
372 Computer Communication Review 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
373 Computers & Electronics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
374 Computers in Physics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
375 Computing in Science & Engineering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
376 Computing Reviews 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
377 Conservation Biology 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
378 Contemporary Physics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
379 Contemporary Psychology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
380 Contraception 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
381 Control & Instrumentation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
382 Country Profiles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
383 Critical Reviews in Biotechnology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
384 Critical Reviews in Environmental Control 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
385 Critical Reviews in Environmental Science and Technology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
386 Cross Currents 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
387 Cryobiology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
388 Current Science 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
389 Current Topics in Radiation Research 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
390 Current Topics in Radiation ResearchQuarterly 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
391 Currents in Modern Biology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
392 Cytogenetics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
393 Cytogentics and Cell Genetics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
394 Cytologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
395 DNA and Cell Biology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
396 Danish Medical Bulletin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
397 Datamation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
398 Derwent Journal of Synthetic Methods 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
399 Deutsche Medizinische Forschung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
400 Deutsche Medizinische Wochenschrift 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
401 Developmental Biology 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
402 Developmental Brain Research 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
403 Developmental Dynamics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
404 Developmental Psychobiology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
405 Diabetes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
406 Dialogue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
407 Discover 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
408 Discussions of the Faraday Society 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
409 Disease-a-Month 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
410 Drug and Therapeutics Bulletin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
411 Drug Metabolism and Disposition: the Biological Fate of Chemicals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
412 Drugs 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
413 ELR Journal (Former Title: English language research journal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
414 ELT Journal (Former title : English language teaching journal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
415 EMBO Journal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
416 ESP Journal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
417 ESPMENA Bulletin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
418 Ecological Applications 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
419 Ecologist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
420 Ecology 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
421 Ecotoxicology and Environmental Safety 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
422 Education in Chemistry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
423 Educational Researcher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
424 Electroencephalography and Clinical Neurophysiology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
425 Electronics World 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
426 Emerging Infectious Diseases 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
427 Endeavour 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
428 Endeavour.New Series 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
429 Endocrine Journal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
430 Endocrinologia Japonica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
431 Endocrinology 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
432 Energy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
433 Engineering Transactions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
434 English Education 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
435 English for Specific Purposes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
436 English for Specific Purposes Newsletter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
437 English Language Research Journal (Title changed to: ELR journal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
438 English Language Teaching Journal (Title changed to: ELT journal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
439 English Teaching Forum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
440 English Today 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
441 Environment International 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
442 Environmental and Molecular Mutagenesis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
443 Environmental Entomology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
444 Enzyme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
445 Enzymologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
446 Enzymologia Biologica et Clinica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
447 Epidemiological Review 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
448 Ergebnisse der Anatomie Band 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
449 Ergebnisse der Anatomie und Entwicklungsgeschichte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
450 Essential Teacher (Part of Tesol Quarterly) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
451 Ethology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
452 European Journal of Applied Microbiology and Biotechnology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
453 European Journal of Biochemistry (Title changed to : FEBS Journal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
454 European Journal of Clinical Investigation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
455 European Journal of Pharmacology * 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
456 European Journal of Pharmacology. Environmental Toxicology and Pharmacology Section 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
457 European Journal of Pharmacology. Molecular Pharmacology Section 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
458 European Journal of Physics * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
459 European Polymer Journal 0 0 1 0 0 1 1 0 0 6 7 0 16
460 Evolution 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
461 Experientia 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
462 Experimental and Molecular Ppathology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
463 Experimental Brain Research 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
464 Experimental Brain Research. Supplementum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
465 Experimental Cell Research†† 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
466 Experimental Medicine and Microbiology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
467 Experimental Mycology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
468 Experimental Neurology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
469 Experimental Parasitology 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
470 FEBS Journal, The (Formerly Title: European Journal of Biochemistry) * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
471 FEBS Letters * 0 0 0 1 0 0 1 1 2 6 1 0 12
472 Faraday Discussions of the Chemical Society 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
473 Federation Proceedings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
474 Fertility and Sterility 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
475 Fish for the People 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
476 Folia Morphologica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
477 Folia Primatologica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
478 Food and Chemical Toxicology * 9 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 15
479 Food and Cosmetics Toxicology 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
480 Food and Nutrition 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
481 Food and Nutrition Bulletin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
482 Food Technology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
483 Food Technology in Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
484 Foreign Language Annals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
485 Forthcoming Books 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
486 Fortune (นิตยสาร) * 1 4 3 3 7 2 2 2 4 7 2 1 38
487 Foundations of Physics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
488 Freshwater Biology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
489 Fungal Genetics and Biology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
490 Gamete Research 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
491 Gastroenterology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
492 Gazzetta Chimica Italiana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
493 Gene * 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 5
494 General and Comparative Endocrinology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
495 General Relativity and Gravitation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
496 Genetica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
497 Genetics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
498 Genome 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
499 Geographical Review 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
500 Geriatrics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
501 Growth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
502 Guidelines; A Periodical for Classroom Language Teachers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
503 Gut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
504 Health Care Instrumentation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
505 Health Laboratory Science 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
506 Helvetica Chimica Acta 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 6
507 Helvetica Physiologica et Pharmacologica Acta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
508 Heterocycles * 7 0 2 1 3 4 3 2 5 8 6 3 44
509 Histochemie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
510 Histochemistry 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
511 Histochemistry and Cell Biology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
512 Hortscience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
513 Hoppe-Seylerís Zeitschrift fur Physiologische Chemie 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
514 Hospital Physician 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
515 Human and Experimental Toxicology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
516 Human Biology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
517 Human Development 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
518 Human Molecular Genetics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
519 I & EC Fundamentals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
520 I & EC Fundamentals Process Design Product R & D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
521 I & EC Industrial & Engineering Chemistry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
522 I & EC Process Design and Development 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
523 I & EC Product Research and Development 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
524 IAEA Bulletin; Quarterly Journal of the International Atomic Energy Agency 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
525 IEEE Spectrum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
526 IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
527 IEEE Transactions on Bio-Medical Engineering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
528 IEEE Transactions on Circuit Theory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
529 IEEE Transactions on Circuits and Systems 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
530 IEEE Transactions on Computers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
531 IEEE Transactions on Electron Devices 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
532 IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
533 IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
534 IEEE Transactions on Software Engineering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
535 IEEE Transactions on Sonics and Ultrasonics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
536 IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
537 IMA Journal of Mathematics Applied in Medicine and Biology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
538 IRAL..International Review of Applied Linguistics in Language Teaching 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
539 IRE Transaction on Circuit Theory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
540 IRE Transaction on Electron Devices 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
541 IUBMB Life 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
542 Immunochemistry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
543 Immunology * 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
544 Immunology and Cell Biology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
545 Immunology Today 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
546 In Vitro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
547 Indian Journal of Biochemistry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
548 Indian Journal of Biochemistry & Biophysics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
549 Indian Journal of Chemistry ; A Inorganic, Physical, Theoretical & Analytical 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
550 Indian Journal of Chemistry ; B Organic Chemistry, Including Medicinal Chemistry†† 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 6
551 Indian Journal of Medical Sciences 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
552 Industrial and Engineering Chemistry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
553 Infection and Immunity 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
554 Inorganic Chemistry * 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 5
555 Inorganica Chimica Acta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
556 Instrument Review 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
557 International Anesthesiology Clinics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
558 International Archives of Allergy and Applied Immunology 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
559 International Archives of Allergy and Immunology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
560 International Atomic Energy Agency Bulletin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
561 International Immunology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
562 International Journal for Parasitology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
563 International Journal for Vitamin and Nutrition Research 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
564 International Journal of Agriculture Technology (An) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
565 International Journal of Andrology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
566 International Journal of Biological Macromolecules 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
567 International Journal of Cancer 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
568 International Journal of Clinical Pharmacology Research 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
569 International Journal of Clinical Pharmacology Therapy and Toxicology 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
570 International Journal of Fertility 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
571 International Journal of Invertebrate Reproduction 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
572 International Journal of Invertebrate Reproduction and Development 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
573 International Journal of Modern Physics B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
574 International Journal of Nursing Studies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
575 International Journal of Primatology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
576 International Journal of Psychiatry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
577 International Journal of Quantum Chemistry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
578 International Journal of Radiation Applications and Instrumentation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
579 International Journal of Radiation Biology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
580 International Journal of Sports Medicine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
581 International Journal of the Computer, The Internet and Management 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
582 International Journal of Theoretical Physics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
583 International Journal of Zoonoses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
584 International Laboratory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
585 Internationale Zeitschrift Fur Vitaminforschung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
586 International Ophthalmology Clinics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
587 Intervirology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
588 Invertebrate Reproduction and Development 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
589 Investigative Ophthalmology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
590 Iranian Journal of Surgery 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
591 Israel Journal ofMedical Sciences 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
592 Issues in Applied Linguistics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
593 Italian Journal of Biochemistry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
594 JETP Letters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
595 Japanese Journal of Applied Physics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
596 Japanese Journal of Applied Physics. Part 1. Regular Papers, Short Notes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
597 Japanese Journal of Applied Physics. Part 1. Regular Papers, Short Notes & Review Papers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
598 Japanese Journal of Applied Physics. Part 2. Letters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
599 Japanese Journal of Ecology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
600 Japanese Journal of Microbiology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
601 Japanese Journal of Physiology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
602 JOHNS Hopkins Medical Journal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
603 Journal de Chimie Physique et de Physico-Chimie Biologique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
604 Journal de Physique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
605 Journal de Physique Colloque (Supplement to Journal de Physique) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
606 Journal de Physique. Index General des Publications 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
607 Journal de Physique Letters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
608 Journal fur Praktische Chemie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
609 Journal of Abnormal Psychology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
610 Journal of Adolescent and Adult Literacy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
611 Journal of Allergy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
612 Journal of Anatomy 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4
613 Journal of Andrology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
614 Journal of Applied Bacteriology 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
615 Journal of Applied Biochemistry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
616 Journal of Applied Microbiology * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
617 Journal of Applied Physics * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
618 Journal of Applied Physiology 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
619 Journal of Applied Physiology : Respiratory, Environmental and Exercise Physiology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
619 Journal of Applied Polymer Science 3 3 0 12 2 5 4 2 3 6 1 10 51
620 Journal of Applied Statistics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
621 Journal of Assisted Reproduction and Genetics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
622 Journal of Bacteriology 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
623 Journal of Biochemistry 0 3 0 2 0 3 1 0 0 1 0 0 10
624 Journal of Biological Chemistry 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3
625 Journal of Bioscience and Bioengineering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
626 Journal of Biophysical and Biochemical Cytology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
627 Journal of Biotechnology * 0 1 0 0 0 10 2 0 0 1 0 0 14
628 Journal of Bone and Joint Surgery 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
629 Journal of Cell Biology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
630 Journal of Cell Science 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
631 Journal of Cell Science : Supplement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
632 Journal of Cellular and Comparative Physiology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
633 Journal of Cellular Biochemistry 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
634 Journal of Cellular Biochemistry : Supplement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
635 Journal of Cellular Physiology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
636 Journal of Chemical Education * 1 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 1 7
637 Journal of Chemical Physics * 1 6 5 0 0 0 1 0 0 0 2 1 16
638 Journal of Chemical Research 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
639 Journal of Chemical Technology and Biotechnology 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
640 Journal of Chemical Thermodynamics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
641 Journal of Chromatographic Science 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
642 Journal of Chromatography 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 1 0 6
643 Journal of Chronic Diseases 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
644 Journal of Clinical Endocrinology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
645 Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
646 Journal of Clinical Hematology and Oncology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
647 Journal of Clinical Investigation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
648 Journal of Clinical Microbiology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
649 Journal of Clinical Pathology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
650 Journal of Clinical Pharmacology 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
651 Journal of Clinical Pharmacology and New Drugs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
652 Journal of Clinical Pharmacology and the Journal of New Drugs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
653 Journal of College Science Teaching 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
654 Journal of Colloid and Interface Science 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
655 Journal of Comparative and Physiological Psychology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
656 Journal of Comparative Neurology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
657 Journal of Dental Research 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
658 Journal of Ecology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
659 Journal of Economic Entomology 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
660 Journal of Educational Measurement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
661 Journal of Electroanalytical Chemistry and Interfacial Electrochemistry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
662 Journal of Electron Microscopy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
663 Journal of Embryology and Experimental Morphology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
664 Journal of Endocrinology†† 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
665 Journal of Environmental Health 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
666 Journal of Environmental Management 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
667 Journal of Environmental Sciences 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
668 Journal of Ethnopharmacology * 1 0 7 3 3 0 0 1 0 0 0 0 15
669 Journal of Eukaryotic Microbiology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
670 Journal of Experimental and Theoretical Physics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
671 Journal of Experimental Biology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
672 Journal of Experimental Medicine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
673 Journal of Experimental Zoology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
674 Journal of Fermentation and Bioengineering 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
675 Journal of Fermentation Technology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
676 Journal of Food Science 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
677 Journal of Gas Chromatography 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
678 Journal of General and Applied Microbiology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
679 Journal of General Chemistry of the USSR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
680 Journal of General Microbiology 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
681 Journal of General Physiology†† 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
682 Journal of General Virology * 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
683 Journal of Geophysical Research 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
684 Journal of Gerontology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
685 Journal of Helminthology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
686 Journal of Heredity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
687 Journal of Heterocyclic Chemistry 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 3 0 7
688 Journal of Histochemistry and Cytochemistry 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
689 Journal of Hygiene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
690 Journal of Immunological Methods 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
691 Journal of Immunology 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
692 Journal of Industrial Irradiation Technology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
693 Journal of Industrial Microbiology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
694 Journal of Infectious Diseases 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
695 Journal of Inorganic and Nuclear Chemistry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
696 Journal of Insect Physiology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
697 Journal of Labelled Compounds 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
698 Journal of Laboratory and Clinical Medicine 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
699 Journal of Linguistics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
700 Journal of Lipid Research 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
701 Journal of Low Temperature Physics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
702 Journal of Macromolecular Science (B: Physics) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
703 Journal of Macromolecular Science (Reviews in Macromolecular Chemistry and Physics) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
704 Journal of Magnetic Resonance 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
705 Journal of Magnetism and Magnetic Materials 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
706 Journal of Materials Research 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
707 Journal of Mathematical Biology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
708 Journal of Mathematical Physics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
709 Journal of Medical Education 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
710 Journal of Medical Engineering and Technology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
711 Journal of Medical Entomology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
712 Journal of Medical Primatology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
713 Journal of Medicinal and Aromatic Plant Sciences 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
714 Journal of Medicinal and Pharmaceutical Chemistry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
715 Journal of Medicinal Chemistry * 0 0 2 1 0 3 0 0 1 0 0 0 7
716 Journal of Membrane Biology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
717 Journal of Membrane Science 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
718 Journal of Mental Science 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
719 Journal of Microscopy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
720 Journal of Microscopy and Biotechnology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
721 Journal of Molecular Biology * 0 0 0 0 0 1 5 1 6 2 2 0 17
722 Journal of Molecular Medicine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
723 Journal of Molluscan Studies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
724 Journal of Morphology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
725 Journal of Natural Products (LLOYDIA) * 1 0 9 1 0 1 0 1 0 0 9 1 23
726 Journal of Nervous and Mental Disease 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
727 Journal of Neurochemistry * 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
728 Journal of Neurophysiology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
729 Journal of Neuroscience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
730 Journal of Neurosurgery 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
731 Journal of Nuclear Medicine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
732 Journal of Nursing Education 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
733 Journal of Nutrition 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
734 Journal of Nutrition Education 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
735 Journal of Nutritional Biochemistry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
736 Journal of Nutritional Science and Vitaminology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
737 Journal of Obstetrics and Gynaecology of the British Commonwealth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
738 Journal of Obstetrics and Gynaecology of the British Empire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
739 Journal of Organic Chemistry * 1 7 0 2 3 0 0 1 0 0 6 7 27
740 Journal of Organometallic Chemistry 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 5
741 Journal of Paediatrics, Obstetrics and Gynaecology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
742 Journal of Parasitology 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
743 Journal of Pathology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
744 Journal of Pathology and Bacteriology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
745 Journal of Pediatrics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
746 Journal of Pharmaceutical Sciences 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
747 Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
748 Journal of Pharmacy and Pharmacology 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3
749 Journal of Physical and Colloid Chemistry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
750 Journal of Physical Chemistry 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
751 Journal of Physical Chemistry A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
752 Journal of Physical Chemistry B 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
753 Journal of Physical Chemistry C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
754 Journal of Physics Condensed Matter * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
755 Journal of Physics A : Mathematical and General 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
756 Journal of Physics A : Mathematical and Theoretical * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
757 Journal of Physics. A; General Physics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
758 Journal of Physics. A; Mathematical Nuclear and General 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
759 Journal of Physics. B; Atomic and Molecular Physics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
760 Journal of PhysicsC; Solid State Physics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
761 Journal of Physics D: Applied Physics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
762 Journal of Physics E: Scientific Instruments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
763 Journal of Physics F: Metal Physics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
764 Journal of Physics G: Nuclear Physics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
765 Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
766 Journal of Physics and Chemistry of Solids 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
767 Journal of Physiology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
768 Journal of Pineal Research 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
769 Journal of Polymer Science 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 5
770 Journal of Polymer Science. Part A-1: Polymer Chemistry 0 3 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 9
771 Journal of Polymer Science. Part A: Polymer Chemistry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
772 Journal of Polymer Science. Part A-2: Polymer Physics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
773 Journal of Polymer Science. Part B: Polymer Physics 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
774 Journal of Polymer Science. Part C: Polymer Letters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
775 Journal of Polymer Science. Polymer Chemistry Edition 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3
776 Journal of Polymer Science. Polymer Letters Edition 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
777 Journal of Polymer Science. Polymer Physics Edition 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
778 Journal of Protein Chemistry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
779 Journal of Protozoology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
780 Journal of Protozoology Research 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
781 Journal of Reading 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
782 Journal of Reproduction and Fertility 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
783 Journal of Reproduction and Fertility. Supplement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
784 Journal of Research in Reading (incl. Literacy) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
785 Journal of Science Faculty of Chiang Mai University 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
786 Journal of Science, Technology, and Humanities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
787 Journal of Scientific & Industrial Research 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
788 Journal of Statistical Physics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
789 Journal of Scientific Instruments (Journal of Physics E) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
790 Journal of Steroid Biochemistry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
791 Journal of Structural Biology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
792 Journal of Supramolecular Structure 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
793 Journal of Supramolecular Structure and Cellular Biochemistry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
794 Journal of Synthetic Methods 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
795 Journal of the American Chemical Society * 4 1 1 1 1 0 1 13 0 0 5 3 30
796 Journal of the American College of Cardiology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
797 Journal of the American Dental Association and the Dental Cosmos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
798 Journal of the American Dental Association 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
799 Journal of the American Dietetic Association†† 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
800 Journal of the American Geriatrics Society 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
801 Journal of the American Medical Association 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
802 Journal of the American Mosquito Control Association 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
803 Journal of the American Oil Chemistsí Society 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
804 Journal of the American Pharmaceutical Association 0 0 0 0 0 0 0