สถิติการใช้วารสารต่างประเทศฉบับพิมพ์ ของห้องสมุดสตาง มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีงบประมาณ 2564 (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
ลำดับ ชื่อวารสาร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1 Accounts of Chemical Research * 0 0 0 0 0               0
2 ACTA Anatomica 0 0 0 0 0               0
3 ACTA Anatomica Nipponica 0 0 0 0 0               0
4 ACTA Biochimica et Biophysica 0 0 0 0 0               0
5 ACTA Chemica Scandinavica 0 0 0 0 0               0
6 ACTA Chemica Scandinavica. Series A. Physical and Inorganic Chemistry 0 0 0 0 0               0
7 ACTA Chemica Scandinavica. Series B. Organic Chemistry 0 0 0 0 0               0
8 ACTA Crystallographica. Section C. Crystal Structure communication 0 0 0 0 0               0
9 ACTA Crystallographica. Section D. Biological Crystallography 0 0 0 0 0               0
10 ACTA Cytologica 0 0 0 0 0               0
11 ACTA Endocrinologica 0 0 0 0 0               0
12 ACTA Histochemica 0 0 0 0 0               0
13 ACTA Physica Polonica A 0 0 0 0 0               0
14 ACTA Physica Polonica B 0 0 0 0 0               0
15 Acta physiologica 0 0 0 0 0               0
16 Acta Physiologica Academiae Scientiarum Hungaricae 0 0 0 0 0               0
17 Acta Physiologica Scandinavica 0 0 0 0 0               0
18 Acta physiologica Scandinavica Supplementum 0 0 0 0 0               0
19 Advances in Physics 0 0 0 0 0               0
20 Agricultural and Biological Chemistry 0 0 0 0 0               0
21 Ambio 0 0 0 0 0               0
22 American Heart Journal 0 0 0 0 0               0
23 American Journal of  Anatomy 0 0 0 0 0               0
24 American Journal of  Botany (incl. Plant Science Bulletin) 0 0 0 0 0               0
25 American Journal of  Cardiology 0 0 0 0 0               0
26 American Journal of  Clinical Nutrition 0 0 0 0 0               0
27 American Journal of  Clinical Pathology 0 0 0 0 0               0
28 American Journal of  Human Genetics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 American Journal of  Hygiene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 American Journal of  Mathematics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 American Journal of  Obstetrics and Gynecology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 American Journal of  Pathology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 American Journal of  Physics * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 American Journal of  Physiology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 American Journal of  Psychotherapy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 American Mathematical Monthly 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 American Scientist * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Analyst, The 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Analytical Biochemistry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Analytical Chemistry * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Analytical Proceedings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Anatomia Clinica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Anatomical Record 0 0 0 0 0               0
44 Anatomy and Embryology 0 0 0 0 0               0
45 Andrologia 0 0 0 0 0               0
46 Anesthesiology 0 0 0 0 0               0
47 Angewandte Chemie. (International Edition in English) 0 0 0 0 0               0
48 Animal Behaviour 0 0 0 0 0               0
49 Animal Research and Development 0 0 0 0 0               0
50 Annals of Nutrition and Metabolism 0 0 0 0 0               0
51 Annals of Physics 0 0 0 0 0               0
52 Annals of the Entomological Society of America 0 0 0 0 0               0
53 Annals of the New York Academy of Sciences 0 0 0 0 0               0
54 Applied and Environmental Microbiology 0 0 0 0 0               0
55 Applied Mathematical Modelling 0 0 0 0 0               0
56 Applied Microbiology 0 0 0 0 0               0
57 Applied Microbiology and Biotechnology * 0 0 0 0 0               0
58 Applied Optics 0 0 0 0 0               0
59 Applied Spectroscopy 0 0 0 0 0               0
60 Aquatic Toxicology 0 0 0 0 0               0
61 Archives Internationales de Pharmacodynamie et de Therapie 0 0 0 0 0               0
62 Archives of Biochemistry 0 0 0 0 0               0
63 Archives of Biochemistry and Biophysics 0 0 0 0 0               0
64 Archives of Histology and Cytology 0 0 0 0 0               0
65 Archives of Oral Biology 0 0 0 0 0               0
66 Archives of Virology * 0 0 0 0 0               0
67 Archivum Histologicum Japoricum 0 0 0 0 0               0
68 Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis 0 0 0 0 0               0
69 Asian Medical Journal 0 0 0 0 0               0
70 Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology 0 0 0 0 0               0
71 ASM News 0 0 0 0 0               0
72 Astronomical Journal 0 0 0 0 0               0
73 Astronomy 0 0 0 0 0               0
74 Astrophysical Journal 0 0 0 0 0               0
75 Australian Journal of Chemistry 0 0 0 0 0               0
76 Australian Journal of Scientific Research Series A: Physical Sciences 0 0 0 0 0               0
77 Bacteriological Reviews 0 0 0 0 0               0
78 Behavioral Ecology and Sociobiology 0 0 0 0 0               0
79 Behaviour ; an international journal of comparative ethology 0 0 0 0 0               0
80 Biochemical and Biophysical Research Communications 0 0 0 0 0               0
81 Biochemical Genetics 0 0 0 0 0               0
82 Biochemical Journal 0 0 0 0 0               0
83 Biochemical Pharmacology * 0 0 0 0 0               0
84 Biochemical Society Transactions 0 0 0 0 0               0
85 Biochemistry * 0 0 0 0 0               0
86 Biochemistry and Cell Biology 0 0 0 0 0               0
87 Biochemistry and Molecular Biology International 0 0 0 0 0               0
88 Biochemistry International 0 0 0 0 0               0
89 Biochimica Et Biophysica Acta 0 0 0 0 0               0
90 Bioelectro chemistry and Bioenergetics 0 0 0 0 0               0
91 Biological Bulletin 0 0 0 0 0               0
92 Biological Reviews of the Cambridge Philosophical Society 0 0 0 0 0               0
93 Biology of Reproduction * 0 0 0 0 0               0
94 Biometrics 0 0 0 0 0               0
95 Biometrics bulletin 0 0 0 0 0               0
96 Biophysical Journal 0 0 0 0 0               0
97 Biopolymers 0 0 0 0 0               0
98 Bioscience 0 0 0 0 0               0
99 Bioscience, Biotechnology and Biochemistry 0 0 0 0 0               0
100 Biotechnic and Histochemistry 0 0 0 0 0               0
101 Biotechnology and Applied Biochemistry 0 0 0 0 0               0
102 Biotechnology and Bioengineering 0 0 0 0 0               0
103 Biotechnology Letters 0 0 0 0 0               0
104 Birds 0 0 0 0 0               0
105 Botanical Review 0 0 0 0 0               0
106 Brain Research 0 0 0 0 0               0
107 British Journal of Nutrition 0 0 0 0 0               0
108 British Journal of Pharmacology 0 0 0 0 0               0
109 Bulletin of the Chemical Society of Japan 0 0 0 0 0               0
110 Bulletin of the Pan American Health Organization 0 0 0 0 0               0
111 Canadian Journal of Biochemistry 0 0 0 0 0               0
112 Canadian Journal of Biochemistry and Physiology 0 0 0 0 0               0
113 Canadian Journal of Botany 0 0 0 0 0               0
114 Canadian Journal of Chemistry 0 0 0 0 0               0
115 Canadian Journal of Microbiology 0 0 0 0 0               0
116 Canadian Journal of Physics 0 0 0 0 0               0
117 Canadian Journal of Physiology and Pharmacology 0 0 0 0 0               0
118 Canadian Journal of Zoology 0 0 0 0 0               0
119 Canadian Research 0 0 0 0 0               0
120 Cancer Research 0 0 0 0 0               0
121 Carbohydrate Research 0 0 0 0 0               0
122 Carcinogenesis 0 0 0 0 0               0
123 Cell 0 0 0 0 0               0
124 Cell Biology International 0 0 0 0 0               0
125 Cell Tissue Organs 0 0 0 0 0               0
126 Cellular Immunology 0 0 0 0 0               0
127 Chemical & Pharmaceutical Bulletin 0 0 0 0 0               0
128 Chemical Communications 0 0 0 0 0               0
129 Chemical Physics Letters * 0 0 0 0 0               0
130 Chemical Reviews * 0 0 0 0 0               0
131 Chemical Society Reviews 0 0 0 0 0               0
132 Chemische Berichte 0 0 0 0 0               0
133 Chemistry : A European Journal 0 0 0 0 0               0
134 Chemistry and Industry 0 0 0 0 0               0
135 Chemistry and Physics of Lipids 0 0 0 0 0               0
136 Chemistry in Britain 0 0 0 0 0               0
137 Chemistry Letters 0 0 0 0 0               0
138 Chemistry of Materials 0 0 0 0 0               0
139 Chemistry World 0 0 0 0 0               0
140 Chromosoma 0 0 0 0 0               0
141 Clinica Chimica Acta 0 0 0 0 0               0
142 Clinical and Experimental Immunology 0 0 0 0 0               0
143 Clinical Cancer Research 0 0 0 0 0               0
144 Clinical Chemistry 0 0 0 0 0               0
145 Clinical Immunology and Immunopathology 0 0 0 0 0               0
146 Clinical Pharmacokinetics 0 0 0 0 0               0
147 Collection of Czechoslovak Chemical Communications 0 0 0 0 0               0
148 Communications in mathematical physics 0 0 0 0 0               0
149 Comparative Biochemistry and Physiology 0 0 0 0 0               0
150 Comparative Biochemistry and Physiology. Part A Comparative Physiology 0 0 0 0 0               0
151 Comparative Biochemistry and Physiology. Part A Physiology 0 0 0 0 0               0
152 Comparative Biochemistry and Physiology. Part B Comparative Biochemistry 0 0 0 0 0               0
153 Comparative Biochemistry and Physiology. Part C Comparative Pharmacology 0 0 0 0 0               0
154 Comparative Biochemistry and Physiology. Part C Comparative Pharmacology and Toxicology 0 0 0 0 0               0
155 Current Science 0 0 0 0 0               0
156 Cytogenetics 0 0 0 0 0               0
157 Cytogentics and Cell Genetics 0 0 0 0 0               0
158 Cytologia 0 0 0 0 0               0
159 Danish Medical Bulletin 0 0 0 0 0               0
160 Developmental Biology 0 0 0 0 0               0
161 DNA and Cell Biology 0 0 0 0 0               0
162 Drug Metabolism and Disposition : the Biological Fate of Chemicals 0 0 0 0 0               0
163 Drugs 0 0 0 0 0               0
164 EMBO Journal 0 0 0 0 0               0
165 Ecological Applications 0 0 0 0 0               0
166 Ecology 0 0 0 0 0               0
167 Ecotoxicology and Environmental Safety 0 0 0 0 0               0
168 Emerging Infectious Diseases 0 0 0 0 0               0
169 Endocrine Journal 0 0 0 0 0               0
170 Endocrinology 0 0 0 0 0               0
171 Energy 0 0 0 0 0               0
172 Environment International 0 0 0 0 0               0
173 Environmental and Molecular Mutagenesis 0 0 0 0 0               0
174 Environmental Entomology 0 0 0 0 0               0
175 Ethology 0 0 0 0 0               0
176 European Journal of Applied Microbiology and Biotechnology 0 0 0 0 0               0
177 European Journal of Biochemistry (Title changed to : FEBS Journal) 0 0 0 0 0               0
178 European Journal of Pharmacology * 0 0 0 0 0               0
179 European Journal of Physics * 0 0 0 0 0               0
180 European Polymer Journal 0 0 0 0 0               0
181 Evolution 0 0 0 0 0               0
182 Experientia 0 0 0 0 0               0
183 Experimental Brain Research 0 0 0 0 0               0
184 Experimental Cell Research 0 0 0 0 0               0
185 Experimental Medicine and Microbiology 0 0 0 0 0               0
186 Experimental Mycology 0 0 0 0 0               0
187 Experimental Neurology 0 0 0 0 0               0
188 Experimental Parasitology 0 0 0 0 0               0
189 FEBS Journal, The (Formerly Title : European Journal of Biochemistry) * 0 0 0 0 0               0
190 FEBS Letters * 0 0 0 0 0               0
191 Federation Proceedings 0 0 0 0 0               0
192 Folia Primatologica 0 0 0 0 0               0
193 Food and Chemical Toxicology * 0 0 0 0 0               0
194 Food and Cosmetics Toxicology 0 0 0 0 0               0
195 Food technology 0 0 0 0 0               0
196 Food Technology in Australia 0 0 0 0 0               0
197 Forbes Asia 0 0 0 0 0               0
198 Fortune 0 0 0 0 0               0
199 Foundations of Physics 0 0 0 0 0               0
200 Freshwater Biology 0 0 0 0 0               0
201 Gamete Research 0 0 0 0 0               0
202 Gastroenterology 0 0 0 0 0               0
203 Gene * 0 0 0 0 0               0
204 General and Comparative Endocrinology 0 0 0 0 0               0
205 Genetica 0 0 0 0 0               0
206 Genetics 0 0 0 0 0               0
207 Genome 0 0 0 0 0               0
208 Helvetica Chimica Acta 0 0 0 0 0               0
209 Heterocycles * 0 0 0 0 0               0
210 Histochemie 0 0 0 0 0               0
211 Histochemistry 0 0 0 0 0               0
212 Human and Experimental Toxicology 0 0 0 0 0               0
213 Immunochemistry 0 0 0 0 0               0
214 Immunology * 0 0 0 0 0               0
215 Immunology and Cell Biology 0 0 0 0 0               0
216 Immunology Today 0 0 0 0 0               0
217 Indian Journal of Chemistry. Part A: Inorganic, Physical, Theoretical & Analytical Chemistry 0 0 0 0 0               0
218 Indian Journal of Chemistry. Part B: Organic Including Medicinal 0 0 0 0 0               0
219 Infection and Immunity 0 0 0 0 0               0
220 Inorganic Chemistry * 0 0 0 0 0               0
221 Inorganica Chimica Acta 0 0 0 0 0               0
222 International Archives of Allergy and Applied Immunology 0 0 0 0 0               0
223 International Archives of Allergy and Immunology 0 0 0 0 0               0
224 International Journal for Parasitology 0 0 0 0 0               0
225 International Journal for Vitamin and Nutrition Research 0 0 0 0 0               0
226 International Journal of Andrology 0 0 0 0 0               0
227 International Journal of Cancer 0 0 0 0 0               0
228 International Journal of Clinical Pharmacology Therapy and Toxicology 0 0 0 0 0               0
229 International Journal of Invertebrate Reproduction 0 0 0 0 0               0
230 International journal of invertebrate reproduction & development 0 0 0 0 0               0
231 International Journal of Theoretical Physics 0 0 0 0 0               0
232 Intervirology 0 0 0 0 0               0
233 Invertebrate Reproduction and Development 0 0 0 0 0               0
234 IUBMB Life 0 0 0 0 0               0
235 Journal of Anatomy 0 0 0 0 0               0
236 Journal of Andrology 0 0 0 0 0               0
237 Journal of Applied Bacteriology 0 0 0 0 0               0
238 Journal of Applied Biochemistry 0 0 0 0 0               0
239 Journal of Applied Microbiology 0 0 0 0 0               0
240 Journal of Applied Physics * 0 1 0 0 0               1
241 Journal of Applied Physiology: Respiratory, Environmentaland Exercise Physiology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
242 Journal of Applied Physiology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
243 Journal of Applied polymer science 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
244 Journal of Assisted Reproduction and Genetics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
245 Journal of Bacteriology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
246 Journal of Biochemistry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
247 Journal of Biological Chemistry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
248 Journal of Biophysical and Biochemical Cytology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
249 Journal of Bioscience and Bioengineering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
250 Journal of Biotechnology * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
251 Journal of Cell Biology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
252 Journal of Cell Science 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
253 Journal of Cellular and Comparative Physiology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 Journal of Cellular Biochemistry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
255 Journal of Cellular Physiology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
256 Journal of Chemical Education * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
257 Journal of Chemical Physics * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
258 Journal of Chemical Research 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
259 Journal of Chemical Technology and Biotechnology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
260 Journal of Chemical Thermodynamics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
261 Journal of Chromatographic Science 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
262 Journal of Chromatography 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
263 Journal of Chronic Diseases 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 Journal of Clinical Endocrinology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
265 Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
266 Journal of Clinical Investigation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
267 Journal of Clinical Microbiology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
268 Journal of Clinical Pharmacology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
269 Journal of Colloid and Interface Science 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
270 Journal of Comparative Neurology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
271 Journal of Ecology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
272 Journal of Economic Entomology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
273 Journal of Electroanalytical Chemistry and Interfacial Electrochemistry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Journal of Electron Microscopy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
275 Journal of Endocrinology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
276 Journal of Environmental Health 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
277 Journal of Environmental Management 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
278 Journal of Environmental Sciences 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
279 Journal of Ethnopharmacology * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280 Journal of Eukaryotic Microbiology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
281 Journal of Experimental and Theoretical Physics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
282 Journal of Experimental Zoology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
283 Journal of Fermentation Bioengineering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
284 Journal of Fermentation Technology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
285 Journal of Food Science 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
286 Journal of General and Applied Microbiology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
287 Journal of General Chemistry of the USSR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
288 Journal of General Microbiology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
289 Journal of General Physiology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
290 Journal of General Virology * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
291 Journal of Geophysical Research 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
292 Journal of Gerontology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
293 Journal of Helminthology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
294 Journal of Heredity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
295 Journal of Heterocyclic Chemistry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
296 Journal of Histochemistry and Cytochemistry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
297 Journal of Hygiene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
298 Journal of Immunological Methods 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
299 Journal of Immunology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
300 Journal of Industrial Microbiology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
301 Journal of Infectious Diseases 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
302 Journal of Inorganic and Nuclear Chemistry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
303 Journal of Insect Physiology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
304 Journal of Laboratory and Clinical Medicine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
305 Journal of Lipid Research 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
306 Journal of Low Temperature Physics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
307 Journal of Macromolecular Science (B : Physics) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
308 Journal of Macromolecular Science (Reviews in Macromolecular Chemistry and Physics) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
309 Journal of Magnetic Resonance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
310 Journal of Magnetism and Magnetic Materials 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
311 Journal of Mathematical Physics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
312 Journal of Medical Entomology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
313 Journal of Medicinal and Aromatic Plant Sciences 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
314 Journal of Medicinal Chemistry * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
315 Journal of Membrane Biology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
316 Journal of Molecular Biology * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
317 Journal of Molluscan Studies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
318 Journal of Morphology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
319 Journal of Natural Products (LLOYDIA) * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
320 Journal of Nervous and Mental Disease 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
321 Journal of Neurochemistry * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
322 Journal of Neurophysiology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
323 Journal of Neuroscience 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
324 Journal of Nutrition 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
325 Journal of Nutritional Biochemistry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
326 Journal of Nutritional Science and Vitaminology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
327 Journal of Organic Chemistry * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
328 Journal of Organometallic Chemistry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
329 Journal of Parasitology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
330 Journal of Pathology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
331 Journal of Pathology and Bacteriology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
332 Journal of Pediatrics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
333 Journal of Pharmaceutical Sciences 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
334 Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
335 Journal of Pharmacy and Pharmacology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
336 Journal of Physical and Colloid Chemistry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
337 Journal of Physical Chemistry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
338 Journal of Physical Chemistry A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
339 Journal of Physical Chemistry B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
340 Journal of Physical Chemistry C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
341 Journal of physics A : General Physics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
342 Journal of Physics A : Mathematical and General 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
343 Journal of Physics A : Mathematical and Theoretical * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
344 Journal of Physics B : Atomic and Molecular Physics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
345 Journal of Physics C : Solid State Physics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
346 Journal of Physics D : Applied Physics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
347 Journal of Physics E : Scientific Instruments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
348 Journal of Physics F : Metal Physics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
349 Journal of Physics G : Nuclear and Particle Physics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
350 Journal of Physics G : Nuclear Physics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
351 Journal of Physics and Chemistry of Solids 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
352 Journal of Physics Condensed Matter * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
353 Journal of Physiology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
354 Journal of Pineal Research 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
355 Journal of Polymer Science 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
356 Journal of Polymer Science. Part A-1 : Polymer Chemistry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
357 Journal of Polymer Science. Part A-2 : Polymer Physics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
358 Journal of Polymer Science. Polymer Chemistry Edition 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
359 Journal of Polymer Science. Polymer Letters Edition 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
360 Journal of Polymer Science. Polymer Physics Edition 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
361 Journal of Polymer Science. Part A : Polymer Chemistry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
362 Journal of Polymer Science. Part B : Polymer Physics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
363 Journal of Polymer Science. Part C : Polymer Letters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
364 Journal of Protozoology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
365 Journal of Reading 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
366 Journal of Reproduction and Fertility 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
367 Journal of Scientific & Industrial Research 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
368 Journal of Statistical Physics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
369 Journal of Steroid Biochemistry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
370 Journal of Structural Biology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
371 Journal of the American Chemical Society * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
372 Journal of the American Mosquito Control Association 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
373 Journal of the American Society of Nephrology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
374 Journal of the AmericanStatistical Association (JASA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
375 Journal of the Autonomic Nervous System 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
376 Journal of the Chemical Society 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
377 Journal of the Chemical Society A. Inorganic Physical Theoretical 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
378 Journal of the Chemical Society B. Physical Organic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
379 Journal of the Chemical Society C. Organic Chemistry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
380 Journal of the Chemical Society D. Chemical Communications 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
381 Journal of the Chemical Society, Daltion Transactions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
382 Journal of the Chemical Society. Faraday Transactions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
383 Journal of the Chemical Society. Faraday Transactions I  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
384 Journal of the Chemical Society. Faraday Transactions II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
385 Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
386 Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
387 Journal of the National Cancer Institute 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
388 Journal of the Optical Society of America 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
389 Journal of the Optical Society of America A: Optics and image science 0 0 0 0 0               0
390 Journal of the Physical Society of Japan 0 0 0 0 0               0
391 Journal of the Science of Food and Agriculture 0 0 0 0 0               0
392 Journal of the Science Society of Thailand 0 0 0 0 0               0
393 Journal of the Siam Society, The 0 0 0 0 0               0
394 Journal of Theoretical Biology 0 0 0 0 0               0
395 Journal of Thermal Analysis 0 0 0 0 0               0
396 Journal of Toxicology and Environmental Health 0 0 0 0 0               0
397 Journal of Ultrastructure and Molecular Structure Research 0 0 0 0 0               0
398 Journal of Ultrastructure Research 0 0 0 0 0               0
399 Journal of Virological Methods 0 0 0 0 0               0
400 Journal of Virology 0 0 0 0 0               0
401 Journal of Wildlife Diseases 0 0 0 0 0               0
402 Kidney International 0 0 0 0 0               0
403 Laboratory Animal Science 0 0 0 0 0               0
404 Laboratory Investigation 0 0 0 0 0               0
405 Lancet 0 0 0 0 0               0
406 Letters in Applied Microbiology 0 0 0 0 0               0
407 Letters in Mathematical Physics 0 0 0 0 0               0
408 Life Sciences * 0 0 0 0 0               0
409 Lipids 0 0 0 0 0               0
410 Liquid Crystals 0 0 0 0 0               0
411 Macromolecles * 0 0 0 0 0               0
412 Malacologia 0 0 0 0 0               0
413 Malacological Review 0 0 0 0 0               0
414 Mathematical Biosciences 0 0 0 0 0               0
415 Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society 0 0 0 0 0               0
416 Mayo Clinic Proceedings 0 0 0 0 0               0
417 Medicine and Science in Sports and Exercise 0 0 0 0 0               0
418 Methods in Molecular and Cellular Biology 0 0 0 0 0               0
419 Microbiological Reviews 0 0 0 0 0               0
420 Microbiology and Molecular Biology Reviews 0 0 0 0 0               0
421 Microbiology 0 0 0 0 0               0
422 Microbiology and Immunology 0 0 0 0 0               0
423 Molecular and Biochemical Parasitology 0 0 0 0 0               0
424 Molecular and Cellular Biology 0 0 0 0 0               0
425 Molecular and Cellular Probes * 0 0 0 0 0               0
426 Molecular and General Genetics 0 0 0 0 0               0
427 Molecular Cystals and Liquid Crystals 0 0 0 0 0               0
428 Molecular Immunology 0 0 0 0 0               0
429 Molecular Microbiology 0 0 0 0 0               0
430 Molecular Pharmacology 0 0 0 0 0               0
431 Molecular Physics 0 0 0 0 0               0
432 Molecular Reproduction and Development 0 0 0 0 0               0
433 Mosquito Borne Diseases Bulletin 0 0 0 0 0               0
434 Mosquito News 0 0 0 0 0               0
435 Mutation Research 0 0 0 0 0               0
436 Mycologia 0 0 0 0 0               0
437 Mycological Research 0 0 0 0 0               0
438 Mycotaxon 0 0 0 0 0               0
439 National Geographic (Eng.) 0 1 0 0 0               1
440 Natural History Bulletin of the Siam Society 0 0 0 0 0               0
441 Natural Product Reports 0 0 0 0 0               0
442 Nature * 31 16 12 0 55               114
443 Nature Genetics 0 0 0 0 0               0
444 Nature and Resource 0 0 0 0 0               0
445 Nautilus 0 0 0 0 0               0
446 Neuroendocrinology 0 0 0 0 0               0
447 Neuropharmacology 0 0 0 0 0               0
448 New Scientist * 0 0 0 0 0               0
449 NewSweek 0 0 0 0 0               0
450 Nucleic Acids Research 0 0 0 0 0               0
451 Nutrition Reports International 0 0 0 0 0               0
452 Nutrition Research and Practice 0 0 0 0 0               0
453 Nutrition Reviews 0 0 0 0 0               0
454 Optics Letters 0 0 0 0 0               0
455 Organic Preparations and Procedures 0 0 0 0 0               0
456 Organic Preparations and Procedures International 0 0 0 0 0               0
457 Parasite Immunology 0 0 0 0 0               0
458 Perspectives in Biology and Medicine 0 0 0 0 0               0
459 Pesticide Science 0 0 0 0 0               0
460 Pflugers Archiv European Journal of Physiology 0 0 0 0 0               0
461 Pharmacological Reviews 0 0 0 0 0               0
462 Physica 0 0 0 0 0               0
463 Physica A : Theoretical and Statistical Physics 0 0 0 0 0               0
464 Physica A : Statistical and Theoretical Physics 0 0 0 0 0               0
465 Physica B+C B : B: Low Temperature and Solid State Physics C: Atomic, Molecular and Plasma Physics, Optics 0 0 0 0 0               0
466 Physica B+C B : B: Physics of Condensed Matter C: Atomic, Molecular and Plasma Physics, Optics 0 0 0 0 0               0
467 Physica C : Superconductivity 0 0 0 0 0               0
468 Physica D : Nonlinear Phenomena 0 0 0 0 0               0
469 Physical Review 0 0 0 0 0               0
470 Physical Review A : General Physics 0 0 0 0 0               0
471 Physical review A : Atomic, Molecular and Optica Physics 0 0 0 0 0               0
472 Physical Review B : Solid State 0 0 0 0 0               0
473 Physical Review B : Condensed Matter 0 0 0 0 0               0
474 Physical Review B : Condensed Matter and Materials Physics 0 0 0 0 0               0
475 Physical Review C : Nuclear Physics 0 0 0 0 0               0
476 Physical Review D : Particles and Fields 0 0 0 0 0               0
477 Physical Review E 0 0 0 0 0               0
478 Physical Review Letters * 0 0 0 0 0               0
479 Physics Education * 0 0 0 0 0               0
480 Physics in Medicine and Biology 0 0 0 0 0               0
481 Physics Letters 0 0 0 0 0               0
482 Physics Letters A 0 0 0 0 0               0
483 Physics Letters B 0 0 0 0 0               0
484 Physics Reports 0 0 0 0 0               0
485 Physics Teacher * 0 0 0 0 0               0
486 Physics Today * 0 0 0 0 0               0
487 Physics World * 0 0 0 0 0               0
488 Physiological Reviews 0 0 0 0 0               0
489 Physiology and Behavior 0 0 0 0 0               0
490 Phytochemistry * 0 0 0 0 0               0
491 Phytopathology 0 0 0 0 0               0
492 Plant and Cell Physiology 0 0 0 0 0               0
493 Plant Cell 0 0 0 0 0               0
494 Plant Cell Reports * 0 0 0 0 0               0
495 Plant Molecular Biology 0 0 0 0 0               0
496 Plant Physiology 0 0 0 0 0               0
497 Plant Science * 0 0 0 0 0               0
498 Plant Science Bulletin 0 0 0 0 0               0
499 Planta Medica * 0 0 0 0 0               0
500 Plasmid 0 0 0 0 0               0
501 Platinum Metals Review 0 0 0 0 0               0
502 Polymer * 0 0 0 0 0               0
503 Polymer Bulletin * 0 0 0 0 0               0
504 Polymer Communications 0 0 0 0 0               0
505 Polymer Engineering and Science 0 0 0 0 0               0
506 Polymer-Plastics Technology and Engineering 0 0 0 0 0               0
507 Primates 0 0 0 0 0               0
508 Proceedings of the American Association of Cancer Research 0 0 0 0 0               0
509 Proceedings of the American Mathematical Society 0 0 0 0 0               0
510 Proceedings of the National Academy of Science of the United States of American 0 0 0 0 0               0
511 Proceedings of the Royal Society of London A 0 0 0 0 0               0
512 Proceedings of the Royal Society of London B 0 0 0 0 0               0
513 Progress in Lipid Research 0 0 0 0 0               0
514 Progress in Rubber and Plastics Technology 0 0 0 0 0               0
515 Progress of Theoretical Physics 0 0 0 0 0               0
516 Prostaglandins 0 0 0 0 0               0
517 Pure and Applied Chemistry 0 0 0 0 0               0
518 Quantum 0 0 0 0 0               0
519 Quarterly Review 0 0 0 0 0               0
520 Quarterly Review of Biology 0 0 0 0 0               0
521 Radiation Measurements 0 0 0 0 0               0
522 Radiology 0 0 0 0 0               0
523 Reader's Digest  0 0 0 0 0               0
524 Reading Research Quarterly 0 0 0 0 0               0
525 Recueil des Travaux Chimiques des Pays-Bas 0 0 0 0 0               0
526 Reports on Mathematical Physics 0 0 0 0 0               0
527 Reports on Progress in Physics 0 0 0 0 0               0
528 Respiration Physiology 0 0 0 0 0               0
529 Review of Scientific Instruments, The 0 0 0 0 0               0
530 Reviews of Geophysics and Space Physics 0 0 0 0 0               0
531 Reviews of Modern Physics * 0 0 0 0 0               0
532 Scandinavian Journal of Immunology 0 0 0 0 0               0
533 Science * 2 0 0 0 0               2
534 Science Asia 0 0 1 0 0               1
535 Science News * 0 0 0 0 0               0
536 Science Progress 0 0 0 0 0               0
537 Scientific American * 0 0 0 0 0               0
538 SIAM Journal on Applied Mathematics 0 0 0 0 0               0
539 SIAM Journal on Numerical Analysis 0 0 0 0 0               0
540 Sky & Telescope 0 0 0 0 0               0
541 Solar Energy 0 0 0 0 0               0
542 Solid State Communications 0 0 0 0 0               0
543 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 0 0 0 0 0               0
544 Soviet Physics JETP 0 0 0 0 0               0
545 Stain Technology 0 0 0 0 0               0
546 Starch/Starke 0 0 0 0 0               0
547 Studies in Applied Mathematics 0 0 0 0 0               0
548 Surgical and Radiologic Anatomy 0 0 0 0 0               0
549 Synthesis - Journal of Synthetic organic chemistry * 0 0 0 0 0               0
550 Synthetic Communications 0 0 0 0 0               0
551 Systematic Entomology 0 0 0 0 0               0
552 Teratology 0 0 0 0 0               0
553 Tetrahedron * 1 0 0 0 0               1
554 Tetrahedron Asymmetry * 0 0 0 0 0               0
555 Tetrahedron Letters * 1 0 0 0 0               1
556 Text 0 0 0 0 0               0
557 Theoretica Chimica Acta 0 0 0 0 0               0
558 Thermochimica Acta 0 0 0 0 0               0
559 Time 0 0 1 0 0               1
560 Toxicology and Applied Pharmacology 0 0 0 0 0               0
561 Toxicon 0 0 0 0 0               0
562 Trends in Analytical Chemistry - TRAC * 0 0 0 0 0               0
563 Trends in Biochemical Science 0 0 0 0 0               0
564 Trends in Biotechnology * 0 0 0 0 0               0
565 Trends in Genetics 0 0 0 0 0               0
566 Trends in Neurosciences * 0 0 0 0 0               0
567 Trends in Pharmacological Sciences * 0 0 0 0 0               0
568 Universitas 0 0 0 0 0               0
569 Venus the Japanese Journal of Malacology 0 0 0 0 0               0
570 Virchows Archive 0 0 0 0 0               0
571 Virology 0 0 0 0 0               0
572 Walkerana 0 0 0 0 0               0
573 Water, Air, and Soil Pollution 0 0 0 0 0               0
574 Water Research 0 0 0 0 0               0
575 Who Chronicle 0 0 0 0 0               0
576 Wildlife Conservation 0 0 0 0 0               0
577 World Health Forum 0 0 0 0 0               0
578 World Journal of Microbiology & Biotechnology 0 0 0 0 0               0
579 Yale Journal of Biology and Medicine 0 0 0 0 0               0
** Mycologia 1 0 0 0 0               1
** Mycological Research 1 0 0 0 0               1
รวม 38 18 14 0 55 0 0 0 0 0 0 0 125
** ชื่อวารสารที่ไม่ได้อยู่ในรายการแต่มีผุ้ใช้หยิบมาใช้