สถิติวารสารฉบับพิมพ์ 10 อันดับแรก ที่มีจำนวนการใช้มากที่สุด
ของห้องสมุดสตางค์  มงคลสุข  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  
เดือน ตุลาคม 2546 - กันยายน 2547
ลำดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้วารสาร Impact Factor
       
1 Analytical Chemistry  448 5.25
2 Angewandte Chemie. (International Edition in English)  369 8.427
3 Journal of Applied Physiology : Respiratory, Environmental and  Exercise Physiology 521 -
      Former title : Journal of Applied Physiology     
4 Journal of Applied Polymer Science 523 1.017
5 Journal of Organic Chemistry  476 3.297
6 Journal of the American Chemical Society  442 6.516
7 Phytochemistry  705 1.889
8 Science  444 29.162
9 Tetrahedorn  516 2.641
10 Tetrahedron Letters  764 2.326
หมายเหตุ -- รวมการใช้ทั้ง 3 ประเภท คือ ถ่ายเอกสาร / หยิบอ่านภายในห้องสมุด / การยืมออก