สถิติวารสารฉบับพิมพ์ 10 อันดับแรก ที่มีการใช้มากที่สุด ของห้องสมุดสตางค์  มงคลสุข  
เดือน มกราคม - ธันวาคม 2547
เดือน   จำนวนครั้งที่ใช้วารสาร   รวม
  ถ่ายเอกสาร หยิบอ่านภายในห้องสมุด ยืมออกนอกห้องสมุด  
มกราคม 86 467 57 610
กุมภาพันธ์ 178 280 38 496
มีนาคม 224 506 45 775
เมษายน 16 2 49 67
พฤษภาคม 5 46 55 106
มิถุนายน 16 45 43 104
กรกฎาคม 20 277 11 308
สิงหาคม 64 487 200 751
กันยายน 51 675 219 945
ตุลาคม 583 230 19 832
พฤศจิกายน 838 383 13 1,234
ธันวาคม 421 326 29 776
         
รวม 2,502 3,724 778 7,004
หมายเหตุ
เดือน เมษายน - มิถุนายน 2547 อยู่ในช่วงปรับปรุงห้องสมุด