สถิติการใช้วารสารฉบับพิมพ์ทั้งหมด ของห้องสมุดสตางค์  มงคลสุข  
เดือน ตุลาคม 2546 - กันยายน 2547
เดือน จำนวนครั้งที่ใช้วารสาร รวม
  ถ่ายเอกสาร หยิบอ่านภายในห้องสมุด ยืมออกนอกห้องสมุด  
 ต.ค. 46 3,652 3,652
 พ.ย. 46 7,511 7,511
 ธ.ค. 46 5,673 5,673
 ม.ค. 47 443 1,335 714 2,492
 ก.พ. 47 787 1,676 211 2,674
 มี.ค. 47 909 1,819 316 3,044
 เม.ย 47 31 13 141 185
 พ.ค. 47 14 81 146 241
 มิ.ย. 47 25 73 138 236
 ก.ค. 47 77 727 57 861
 ส.ค. 47 266 1,848 697 2,811
 ก.ย. 47 254 1,901 622 2,777
รวม 32,157
หมายเหตุ
 -- เดือน เมษายน - มิถุนายน 2547 อยู่ในช่วงปรับปรุงห้องสมุด
 -- เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2546 ไม่ได้แยกรูปแบบการใช้สถิติ ว่าเป็น ถ่ายเอกสาร/หยิบอ่านภายในห้องสมุด/
            ยืมออกนอกห้องสมุด