สถิติการใช้วารสารฉบับพิมพ์ทั้งหมด ของห้องสมุดสตางค์  มงคลสุข  
ปีงบประมาณ 2548 (เดือนตุลาคม 2547 - กันยายน 2548)
เดือน จำนวนครั้งที่ใช้วารสาร รวม
  ถ่ายเอกสาร หยิบอ่านภายในห้องสมุด ยืมออกนอกห้องสมุด  
 ต.ค. 47 1,530 877 97 2,504
 พ.ย. 47 2,233 1,484 104 3,821
 ธ.ค. 47 1,306 1,065 97 2,468
 ม.ค. 48 1,759 1,189 38 2,986
 ก.พ. 48 1,509 818 31 2,358
 มี.ค. 48 1,833 966 84 2,883
 เม.ย 48 1,282 883 29 2,194
 พ.ค. 48 1,569 924 37 2,530
 มิ.ย. 48 2,107 1,146 39 3,292
 ก.ค. 48 1,435 897 77 2,409
 ส.ค. 48 1,819 1,126 53 2,998
 ก.ย. 48 1,322 1,669 45 3,036
รวม 19,704 13,044 731 33,479