สถิติการใช้วารสารฉบับพิมพ์ ของ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
ปีงบประมาณ 2552 (เดือน ตุลาคม 2551 - กันยายน 2552)
                     
วารสารภาษาต่างประเทศ   วารสารภาษาไทย
เดือน จำนวนครั้งที่ใช้วารสาร รวม   เดือน จำนวนครั้งที่ใช้วารสาร รวม
  ถ่ายเอกสาร หยิบอ่านภายในห้องสมุด ยืมออกนอกห้องสมุด       ถ่ายเอกสาร หยิบอ่านภายในห้องสมุด ยืมออกนอกห้องสมุด  
 ต.ค. 51 345 379 23 747    ต.ค. 51 8 154 19 181
 พ.ย. 51 351 292 19 662    พ.ย. 51 12 237 17 266
 ธ.ค. 51 301 333 11 645    ธ.ค. 51 7 198 18 223
 ม.ค. 52 219 231 7 457    ม.ค. 52 14 185 23 222
 ก.พ. 52 167 243 19 429    ก.พ. 52 18 178 19 215
 มี.ค. 52 380 280 23 683    มี.ค. 52 29 260 51 340
 เม.ย. 52 186 393 4 583    เม.ย. 52 12 189 66 267
 พ.ค. 52 264 270 16 550    พ.ค. 52 44 295 56 395
 มิ.ย. 52 414 299 42 755    มิ.ย. 52 16 346 51 413
 ก.ค. 52 264 200 16 480    ก.ค. 52 44 295 56 395
 ส.ค. 52 249 208 25 482    ส.ค. 52 31 339 28 398
 ก.ย. 52 257 452 14 723    ก.ย. 52 9 358 35 402
รวม 3,397 3,580 219 7,196   รวม 244 3,034 439 3,717