สถิติการใช้วารสารฉบับพิมพ์ ของ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
ปีงบประมาณ 2556 (เดือน ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556)
วารสารภาษาต่างประเทศ   วารสารภาษาไทย
เดือน จำนวนครั้งที่ใช้วารสาร รวม   เดือน จำนวนครั้งที่ใช้วารสาร รวม
  ถ่ายเอกสาร หยิบอ่านภายในห้องสมุด ยืมออกนอกห้องสมุด       ถ่ายเอกสาร หยิบอ่านภายในห้องสมุด ยืมออกนอกห้องสมุด  
 ต.ค. 55 70 122 12 204    ต.ค. 55 4 186 16 206
 พ.ย. 55 125 81 8 214    พ.ย. 55 3 220 25 248
 ธ.ค. 55 28 30 7 65    ธ.ค. 55 3 187 46 236
 ม.ค. 56 149 64 16 229    ม.ค. 56 1 266 28 295
 ก.พ. 56 81 69 13 163    ก.พ. 56 1 232 14 247
 มี.ค. 56 71 95 10 176    มี.ค. 56 1 189 9 199
 เม.ย. 56 81 64 6 151    เม.ย. 56 0 141 11 152
 พ.ค. 56 65 73 17 155    พ.ค. 56        
 มิ.ย. 56 50 50 13 113    มิ.ย. 56 10 171 6 187
 ก.ค. 56 68 61 7 136    ก.ค. 56 2 144 13 159
 ส.ค. 56 38 89 13 140    ส.ค. 56 0 173 11 184
 ก.ย. 56 71 79 10 160    ก.ย. 56 6 190 22 218
รวม 897 877 132 1,906   รวม 31 2,099 201 2,331