สถิติการใช้วารสารฉบับพิมพ์ ของ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
ปีงบประมาณ 2563 (เดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)
วารสารภาษาต่างประเทศ   วารสารภาษาไทย
เดือน จำนวนครั้งที่ใช้วารสาร รวม   เดือน จำนวนครั้งที่ใช้วารสาร รวม
  ถ่ายเอกสาร หยิบอ่านภายในห้องสมุด ยืมออกนอกห้องสมุด       ถ่ายเอกสาร หยิบอ่านภายในห้องสมุด ยืมออกนอกห้องสมุด  
 ต.ค. 62 12 15 1 28    ต.ค. 62 0 71 4 75
 พ.ย. 62 34 21 4 59    พ.ย. 62 0 59 5 64
 ธ.ค. 62 67 7 1 75    ธ.ค. 62 0 55 7 62
 ม.ค. 63 59 10 2 71    ม.ค. 63 0 83 15 98
 ก.พ. 63 27 6 0 33    ก.พ. 63 0 61 0 61
 มี.ค. 63 9 5 0 14    มี.ค. 63 0 28 5 33
 เม.ย. 63 0 0 0 0    เม.ย. 63 0 0 0 0
 พ.ค. 63 0 0 0 0    พ.ค. 63 0 0 0 0
 มิ.ย. 63 1 0 2 3    มิ.ย. 63 1 5 4 10
 ก.ค. 63 0 1 0 1    ก.ค. 63 0 18 0 18
 ส.ค. 63 30 1 1 32    ส.ค. 63 0 21 5 26
 ก.ย. 63 20 1 1 22    ก.ย. 63 0 24 4 28
รวม 259 67 12 338   รวม 1 425 49 475