สถิติการใช้วารสารฉบับพิมพ์ ของ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
ปีงบประมาณ 2563 (เดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)
วารสารภาษาต่างประเทศ   วารสารภาษาไทย
เดือน จำนวนครั้งที่ใช้วารสาร รวม   เดือน จำนวนครั้งที่ใช้วารสาร รวม
  ถ่ายเอกสาร หยิบอ่านภายในห้องสมุด ยืมออกนอกห้องสมุด       ถ่ายเอกสาร หยิบอ่านภายในห้องสมุด ยืมออกนอกห้องสมุด  
 ต.ค. 62 12 15 1 28    ต.ค. 62 0 71 4 75
 พ.ย. 62 34 21 4 59    พ.ย. 62 0 59 5 64
 ธ.ค. 62            ธ.ค. 62        
 ม.ค. 63            ม.ค. 63        
 ก.พ. 63            ก.พ. 63        
 มี.ค. 63            มี.ค. 63        
 เม.ย. 63            เม.ย. 63        
 พ.ค. 63            พ.ค. 63        
 มิ.ย. 63            มิ.ย. 63        
 ก.ค. 63            ก.ค. 63        
 ส.ค. 63            ส.ค. 63        
 ก.ย. 63            ก.ย. 63        
รวม 46 36 5 87   รวม 0 130 9 139