สถิติการใช้วารสารฉบับพิมพ์ ของ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
ปีงบประมาณ 2564 (เดือน ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)
วารสารภาษาต่างประเทศ   วารสารภาษาไทย
เดือน จำนวนครั้งที่ใช้วารสาร รวม   เดือน จำนวนครั้งที่ใช้วารสาร รวม
  ถ่ายเอกสาร หยิบอ่านภายในห้องสมุด ยืมออกนอกห้องสมุด       ถ่ายเอกสาร หยิบอ่านภายในห้องสมุด ยืมออกนอกห้องสมุด  
 ต.ค. 63 32 6 0 38    ต.ค. 63 0 17 1 18
 พ.ย. 63 16 2 0 18    พ.ย. 63 0 18 9 27
 ธ.ค. 63 12 2 0 14    ธ.ค. 63 0 19 2 21
 ม.ค. 64 0 0 0 0    ม.ค. 64 0 0 0 0
 ก.พ. 64 55 0 0 55    ก.พ. 64 0 16 0 16
 มี.ค. 64            มี.ค. 64        
 เม.ย. 64            เม.ย. 64        
 พ.ค. 64            พ.ค. 64        
 มิ.ย. 64            มิ.ย. 64        
 ก.ค. 64            ก.ค. 64        
 ส.ค. 64            ส.ค. 64        
 ก.ย. 64            ก.ย. 64        
รวม 115 10 0 125   รวม 0 70 12 82