สถิติงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
( ระเบียน bib / ระเบียน item ) ผู้รับผิดชอบ : นางสาวกนกพร งามสว่างรุ่งโรจน์
ประเภทของวัสดุ ปีงบประมาณ 2564
ต.ค 63 พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ม.ค. 64 ก.พ. 64 มี.ค. 64 เม.ย. 64 พ.ค. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64 รวม ค่าเฉลี่ย
Bib Item Bib Item Bib Item Bib Item Bib Item Bib Item Bib Item Bib Item Bib Item Bib Item Bib Item Bib Item Bib Item Bib Item
หนังสือวิชาการทั่วไป (ภาษาต่างประเทศ) 27 31 19 20 11 11 13 22                                 70 84 5.83 7.00
หนังสือวิชาการทั่วไป (ภาษาไทย) 18 20 4 12 1 1 0 0                                 23 33 1.92 2.75
หนังสือสำรอง (ภาษาต่างประเทศ) 0 0 0 0 0 0 0 0                                 0 0 0.00 0.00
หนังสือสำรอง (ภาษาไทย) 0 0 0 0 0 0 0 0                                 0 0 0.00 0.00
หนังสืออ้างอิง (ภาษาต่างประเทศ) 0 0 0 0 0 0 0 0                                 0 0 0.00 0.00
หนังสืออ้างอิง (ภาษาไทย) 0 0 0 0 0 0 0 0                                 0 0 0.00 0.00
รายงานการวิจัย (ภาษาต่างประเทศ) 0 0 0 0 0 0 0 0                                 0 0 0.00 0.00
รายงานการวิจัย (ภาษาไทย) 0 0 0 0 0 0 0 0                                 0 0 0.00 0.00
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (ภาษาต่างประเทศ) 0 0 0 0 0 0 0 0                                 0 0 0.00 0.00
วิทยานิพนธ์  (ภาษาต่างประเทศ) 0 0 0 0 0 0 0 0                                 0 0 0.00 0.00
โครงการวิจัย (ภาษาต่างประเทศ) 0 0 0 0 0 0 0 0                                 0 0 0.00 0.00
หนังสืออ่านนอกเวลา (ภาษาต่างประเทศ) 0 0 1 1 0 0 0 0                                 1 1 0.08 0.08
หนังสืออ่านนอกเวลา (ภาษาไทย) 2 4 3 4 0 0 0 0                                 5 8 0.42 0.67
ตำราที่แต่งโดยอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์  (ภาษาต่างประเทศ) 0 1 0 0 0 0 0 0                                 0 1 0.00 0.08
ตำราที่แต่งโดยอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ (ภาษาไทย) 1 1 1 2 0 0 0 0                                 2 3 0.17 0.25
หนังสือราชวงศ์ไทย (ภาษาต่างประเทศ) 0 0 0 0 0 0 0 0                                 0 0 0.00 0.00
หนังสือราชวงศ์ไทย (ภาษาไทย) 0 0 0 0 0 0 0 0                                 0 0 0.00 0.00
ซีดี/ดีวีดี ที่มาพร้อมหนังสือ 0 1 0 0 0 0 0 0                                 0 1 0.00 0.08
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) 0 0 0 0 0 0 0 0                                 0 0 0.00 0.00
รวม 48 58 28 39 12 12 13 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 131 8.42 10.92