สถิติการมาสาย ลาป่วย และลาพักผ่อนของบุคลากร งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข งบประมาณปี 2555
  ต.ค.-54 พ.ย.-54 ธ.ค.-54 ม.ค.-55 ก.พ.-55 มี.ค.-55 เม.ย.-55 พ.ค.-55 มิ.ย.-55 ก.ค.-55 ส.ค.-55 ก.ย.-55 รวม
กิจ ส. ป. พ. กิจ ส. ป. พ. กิจ ส. ป. พ. กิจ ส. ป. พ. กิจ ส. ป. พ. กิจ ส. ป. พ. กิจ ส. ป. พ. กิจ ส. ป. พ. กิจ ส. ป. พ. กิจ ส. ป. พ. กิจ ส. ป. พ. กิจ ส. ป. พ. กิจ ส. ป. พ.
1. นางรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล                             1               1                               1       1           0 0 4.0 0
2. นางสาววรัษยา   สุนทรศารทูล     1 5             0.5                                                               1           0 0 2.5 5
3. นางสาวเฉิดฉันทร์  ราชบุรณะ   3 0.5     1 2       2.5 1     1     2       1 2     5 1   1     1 0.5 5     1.5 5       4     1     1 4 26 9.0 3
4. นางสาวนุชสรา  บุญครอง     1.5       2.5 1     1.5 2   2 3 4   2 2 1   2 2 1   4 0.5 1 0.5 3 0.5 1 1.5 2   1 1.5 3   2   1     0.5     3 4.0 19 12.0 17
5. นางสาวอริศรา  เฉิดมนูเสถียร     3 1       1     0.5         2                     2       1.5 1     1 1 1   1 1     0.5 1     1   1 0 10.5 8
6. นางสาวสุภัคจิรา  วงศ์กิจเจริญ                                                                                                 0 0 0.0 0
7. นายอภิชัย  อารยะเจริญชัย             1                       1       1                                                   0 0 3.0 0
8. นางสาวดวงพร  โพธิ์บุตร             1       1.5       2 2             0.5 1       1 1.5     3             1.5         1       2 2 0 6.5 10
9. นางสาวรัตน์ชนก  ยอดพินิจ                     1               0.5       0.5 1       1       1 1 1 1 2 1 2   1 1     2 1   1 1 4 3 4.0 9
10. นางสาวสุภร  ผลโพธิ์     1 1       2           1   2   1         1 2             1 4 0.5                     2       1 1 2 2.5 14
11. นายสมภพ  แสนสมบูรณ์สุข                       2                       1     1         3     1               1 1       2 0 0 3.0 9
12. นางสาวบุญญาวดี  พงษ์ศิลา               2       1     1               1   0.5     1       2 1.5     1     5 1   1   2         2 1 7.0 10
13. นางสาวอาภาภรณ์  อัจฉริยสุชา   1 1       2.5     2 2.5     1 3 1   3 2       2     3 2 1 0.5     2 1.5 4   1 0.5 3 1 1 1 2   3 2.5     1 6 19 14.5 10
14. นางขวัญชนก  พุทธจันทร์                                                                                                 0 0 0.0 0
15. นางสาววริตฒาฆ์ ฟองโหย                                                                                         4       4 0 0.0 0
16. นางสาวธนิษฐา  ชุ่มปัก     1.5 1     1       4.5 2     1       1       1 2     0.5   2     2 1.5           1 2       1 0.5     2 4 0 11.5 12
17. นางภิรมย์  เหมือนแม้น     2         1     5 3     1 1     1 1     1 2     1 3     1 2 1 1   1   1 1 1 1   0.5 2       2 2 2 13.0 19
18. นายสรวง  อุดมวรภัณฑ์                 1.5 4 0.5 1   2 2           1.5 2       4 1 1 1         4 1   1 2 1 1   4 1       0.5 1 5 22 6.0 4
19. นายพิชิต  ลีรุ่งนาวารัตน์     1       0.5               1 2     1       1       1                     1 1     1 0.5           0 2 6.0 2
20. นายกฤษณะ ยืนยง                                                                         4         2 1       1   4 2 2.0 0
21. นางศิริพร  เพลินพนา                     1       1                       1       1                   1   1           1 0 5.0 0
หมายเหตุ  :  ส. =  มาสาย,   ป. =  ลาป่วย,   พ. =  พักผ่อน
                   -  สาย (หน่วย : ครั้ง)
บุคลากรที่ลาออก
1. นางสาวศรีรมย์  คู้ลู้ (ลาออก 1 ก.ค.55)     2.5 1     1       2.5 3   2 1       1 1     2     1   2 4   1 1 2 2 2 2                         6 5 13.0 10
2. นางสาวมัณฑนา  สุนันตา (ลาออก 1 ก.ค.55)   4 1.5     2 2     2 1     1 2 3     2 1     2       1 3 1     3 2.5 4 1 4                         4 13 12.0 14
3. นายอรรถพล  รักษ์ดำรงธรรม (ลาออก1พ.ค.55)             1 2     0.5         2     2 1     1 2     3 1                                         0 0 7.5 8