โครงการสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ

การติดต่อ

นางสาววรัษยา สุนทรศารทูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล
varasaya.soo@mahidol.ac.th / โทร. 0 2201 5725

คุณสมบัติผู้ประสงค์สมัครเข้าฝึกงานห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
 1. นิสิตหรือนักศึกษา ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศ
 2. นิสิตหรือนักศึกษา ในสาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา สารสนเทศศาสตร์ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
ขอบเขตของงานที่จะได้ปฏิบัติ
 1. งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
  • คัดเลือกสิ่งพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงสิ่งพิมพ์บริจาค ตามแนวทางและนโยบายของการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
  • แนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
  • ปฏิบัติงานสร้างข้อมูลสิ่งพิมพ์เบื้องต้นในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
  • จัดทำสถิติการดำเนินงานของงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศในแต่ละเดือน
 2. ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
  • ตรวจสอบ และคัดเลือกสิ่งพิมพ์และอุปกรณ์การเรียนที่ได้รับบริจาคตามแนวทางให้เป็นไประเบียบการรับบริจาคสิ่งพิมพ์ของศูนย์รับบริจาค
  • คัดแยกสิ่งพิมพ์และอุปกรณ์การเรียนที่ได้รับบริจาค เป็นหมวดหมู่ตามประเภทและเนื้อหา เพื่อเตรียมนำไปบริจาคต่อ
  • คัดเลือกสิ่งพิมพ์และอุปกรณ์การเรียนเพื่อนำไปบริจาคยังโรงเรียน หรือหน่วยงานที่ขาดแคลนในจังหวัดต่าง ๆ
 3. งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
  • การเตรียมเล่มทรัพยากรสิ่งพิมพ์เพื่อเตรียมดำเนินการวิเคราะห์และเตรียมให้บริการ
  • วิเคราะห์และจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ ตามมาตรฐานสากลทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เช่น LC Classification, NLM Classification, Library of Congress Subject Headings (LCSH) และ Medical Subject Headings (MESH) เป็นต้น
  • ปฏิบัติงานลงรายการและข้อมูลสิ่งพิมพ์ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
  • ทำรายชื่อสิ่งพิมพ์ใหม่เพื่อประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ ของห้องสมุด ด้วยโปรแกรม Photoshop และ WordPress
 4. งานบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
  • บริการสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการ
  • บริการสำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุด และบริการบทความอิเล็กทรอนิกส์
  • งานพัฒนาและบริการสารสนเทศบนเว็บไซต์
 5. งานบริการของห้องสมุด
  • บริการรับสมัครและต่ออายุสมาชิกห้องสมุด
  • บริการยืม-คืน และจองสิ่งพิมพ์ ของห้องสมุด
  • บริการ Mahidol Book Delivery
  • บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูล
  • บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
  • บริการ Stang Co-Working Space
 6. งานบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัย
  • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยระดับชาติ และระดับนานาชาติ จากฐานข้อมูลสากล
  • สืบค้นดัชนีวัดคุณภาพวารสารจากฐานข้อมูลสากล
  • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย รายบุคคล จากฐานข้อมูลสากล
ข้อมูลผู้รับการฝึกงาน
ที่ วัน/เดือน/ปี หน่วยงาน/รายการ จำนวน
1 22 พ.ย. 54-13 ก.พ. 55 นิสิตจากภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในรายวิชา 245492 การฝึกงาน (Practicum) 2 ราย
2 1 มิ.ย.-8 ก.ค. 59 นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในรายวิชา HN337 ประสบการณ์วิชาชีพ 2 ราย
3 13 มิ.ย.-29 ก.ค. 59 นักศึกษาภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในรายวิชา บ.491 การปฎิบัติงานในห้องสมุด 3 ราย
4 12 มิ.ย.-28 ก.ค. 60 นักศึกษาภาควิชาจิตวิทยา บรรณารักษศาสตร์ ภูมิศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต 2 ราย
5 4 มิ.ย.-20 ก.ค. 61 นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในรายวิชา HN337 ประสบการณ์วิชาชีพ

นักศึกษาฝึกงาน

2 ราย
6 2 ม.ค.-12 เม.ย. 62 นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในรายวิชา 245492 การฝึกงาน (Practicum)

นักศึกษาฝึกงาน

2 ราย
7 2 ม.ค.-11 มี.ค. 63 นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในรายวิชา 245492 การฝึกงาน (Practicum) 2 ราย