โครงการสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ

การติดต่อ

นางสาววรัษยา สุนทรศารทูล หัวหน้างานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
varasaya.soo@mahidol.ac.th / โทร. 0 2201 5725

ข้อมูลผู้รับการฝึกงาน
ที่ วัน/เดือน/ปี หน่วยงาน/รายการ จำนวน
22 พ.ย. 54-13 ก.พ. 55 นิสิตจากภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในรายวิชา 245492 การฝึกงาน (Practicum) 2 ราย
1 มิ.ย.-8 ก.ค. 59 นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในรายวิชา HN337 ประสบการณ์วิชาชีพ 2 ราย
13 มิ.ย.-29 ก.ค. 59 นักศึกษาภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในรายวิชา บ.491 การปฎิบัติงานในห้องสมุด 3 ราย
12 มิ.ย.-28 ก.ค. 60 นักศึกษาภาควิชาจิตวิทยา บรรณารักษศาสตร์ ภูมิศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต 2 ราย
4 มิ.ย.-20 ก.ค. 61 นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในรายวิชา HN337 ประสบการณ์วิชาชีพ 2 ราย