โครงการ “สุดยอดนักอ่าน” ครั้งที่ 1 / 2566

Top Readers

1. เพื่อสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านแก่นักศึกษาและบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์
2. เพื่อรณรงค์การใช้ทรัพยากรของห้องสมุดสำหรับการเรียนรู้

1. นักศึกษาหรือบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ใช้บริการของห้องสมุดจะได้รับสิทธิ์โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียน
2. ผู้ได้รับรางวัล "สุดยอดนักอ่าน" คือผู้มีสถิติการยืมหนังสือมากที่สุด 3 อันดับแรก
3. นับสถิติจำนวนครั้งการยืมหนังสือของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม - 31 มีนาคม 2566
4. นับรวมสถิติการต่ออายุการยืมหนังสือ
5. นับสถิติเฉพาะหนังสือที่ยืมนานเกินกว่า 24 ชั่วโมง
6. ประกาศผลวันที่ 4 เมษายน 2566 ที่แฟนเพจ StangMongkolsukLibrary

รางวัลที่ 1 : กระเป๋าเป้สำหรับ laptop จำนวน 1 รางวัล สำหรับผู้มีสถิติการยืมอันดับที่หนึ่ง
รางวัลที่ 2 : Wireless Mouse จำนวน 1 รางวัล สำหรับผู้มีสถิติการยืมอันดับที่สอง
รางวัลที่ 3 : Power Bank จำนวน 1 รางวัล สำหรับผู้มีสถิติการยืมอันดับที่สาม

1. นักศึกษาและบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการปลูกฝังวัฒนธรรมการอ่านมากยิ่งขึ้น
2. นักศึกษาและบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ นำความรู้จากการอ่านและการค้นคว้าไปพัฒนาต่อยอดเพื่อการศึกษาวิจัย
3. สถิติการใช้ทรัพยากรของห้องสมุดเพิ่มสูงขึ้น