logo

Mini bookfair

 

วัตถุประสงค์ :

  1. เพื่อสนับสนุนพันธกิจของงานสารสนเทศและห้องสมุดฯ รวมถึงส่งเสริมการเรียนการสอน การวิจัยของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์
  2. เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้พิจารณาตัวเล่มหนังสือโดยตรง ก่อนตัดสินใจเสนอซื้อเข้าห้องสมุด เพื่อเกิดความคุ้มค่าในการจัดซื้อหนังสือ
  3. เพื่อให้นักศึกษาได้คัดเลือกหนังสือเพื่อใช้ประกอบการเรียนสำหรับภาคการศึกษาใหม่


 

กิจกรรมที่ผ่านมา :

o mini-Bookfair ครั้งที่ 11 (28-30 สิงหาคม 2561)

o mini-Bookfair ครั้งที่ 10 (29-31 สิงหาคม 2560)

o mini-Bookfair ครั้งที่ 9 (29-31 สิงหาคม 2559)

o mini-Bookfair ครั้งที่ 8 (1-3 กันยายน 2558)

o mini-Bookfair ครั้งที่ 7 (2-4 กันยายน 2557)

o mini-Bookfair ครั้งที่ 6 (11-13 พฤศจิกายน 2556)

o mini-Bookfair ครั้งที่ 5 (5-7 พฤศจิกายน 2555)

mini-Bookfair ครั้งที่ 4 (15-17 มิถุนายน 2552)

o mini-Bookfair ครั้งที่ 3 (10-12 มีนาคม 2551)

mini-Bookfair ครั้งที่ 2 (8-10 พฤษภาคม 2549)

mini-Bookfair ครั้งที่ 1 (14-15 กันยายน 2548)

 

แบบประเมินผลความพึงพอใจ

 

Book Shopping Day

กิจกรรม Book Shopping Day เป็นกิจกรรมหนึ่งในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ เพื่อร่วมพิจารณาคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด โดยเดินทางไปคัดเลือกด้วยตนเองที่ร้านหนังสือชั้นนำ เช่น Booknet ศูนย์หนังสือจุฬาฯ PB for Books


กิจกรรมที่ผ่านมา :

Book Shopping Day ครั้งที่ 3 (22, 29 มิถุนายน 2559)

Book Shopping Day ครั้งที่ 2 (10, 17, 24 มิถุนายน 2558)

Book Shopping Day ครั้งที่ 1 (7, 14, 21 พฤษภาคม 2557)