หนังสือเล่มโปรด ปี 2559 (My Favorite Book)

 


แนะนำ "หนังสือเล่มโปรด" ของท่าน โดยบรรยายพอสังเขปถึงเรื่องย่อและความประทับใจ
คำบรรยายของผู้ร่วมกิจกรรมที่โดนใจกรรมการ จะได้รับของที่ระลึกจาก ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

หน้า     1   |    2

รศ. ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ

"LIFE AND DEATH IN SHANGHAI"

รศ. ดร.กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน

“ต้นส้มแสนรัก"

ผศ. ดร.สมคิด อมรสมานกุล

"สู่ศตวรรษใหม่ไทยทันโลก"

ผศ. ดร.ธนากร โอสถจันทร์

"บริหารจินตนาการ"

รศ. ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข

“ความสุขของกะทิ"

ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล

จิตตนคร นครหลวงของโลก : พระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

รศ. ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ (อาจารย์เอก)

“The Selfish Gene” โดย ริชาร์ด ดอว์กินส์  (Richard Dawkins)

คำรณ โชธนะโชติ

"แค่ทำให้คน เก่งขึ้น 1% คุณก็จะทำงานน้อยลง 99%" โดย โคโนะ เอตาโร่

สมชาย ภู่ด้วง

“ใช้คน 2 คนให้ได้ผลเท่า 7 คน” โดย Brian Tracy แปลโดย พรเลิศ อิฐฐ์ อรพิน ผลพนิชรัศม

ดร.ชัยวุฒิ บุญญศิริวัฒน์

อย่าให้หมอฆ่าคุณ โดย Kondo Makoto (คนโด มะโกะโตะ)

ผศ. ดร.พนิดา สุรวัฒนาวงศ์

Predictably Irrational โดย Dan Ariely

วรัษยา สุนทรศารทูล

“โสดแสนสุข ชีวิตอิสระ...สู่อิสรภาพทางการเงิน” โดย ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์

รุ่งระวี แทนวันชัย

“ทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจ” โดย แพทย์หญิงอมรา มลิลา

ธนิศรา จุฬาทรัพยกุล

สี่แผ่นดิน โดย หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช

อภิชัย อารยะเจริญชัย

ราชินีศุภยาลัต : จากนางกษัตริย์สู่สามัญชน. โดย แฮโรลด์ ฟีลดิ้ง ฮอล

นายโกเมศ จันทร์เจริญ

นิตยสาร “ศิลปวัฒนธรรม” ของ สำนักพิมพ์มติชน

โยธิน จูประสงค์

Greenland Skylight พื้นห่มขาว ดาวห่มเขียว โดย คัมภีร์ สรวมศิริ (คุณหมอเก๋อ)

ครรชิต บุญเรือง

“ชีวิตมั่งคั่ง ด้วยกระเป๋าสตางค์ใบเดี๋ยว” โดย : คะเมะดะ จุนอิชิโร

นางสาวนิสากรณ์ พิชิตชัยโสภา

Daddy-Long-Legs” โดย Jean Webster

คุณณิชาภา อะวะดี

นวนิยาย “รักเร่” โดย โสภาค สุวรรณ

ณัฐวุฒิ เจริญพล

“National Geographic”

นายธิตินันท์ กิติสิน

The Rules of Work” by Richard Templar

นางสาวจริยา หวันยุโสบ

“สมุดปกดำกับใบไม้สีแดง”   โดย วินทร์ เลียววาริณ

เติมทิพย์ พูลภักตร์  

ใต้เงาตะวัน   โดย ปิยะพร ศักดิ์เกษม

มนทิรา ทองขันธ์

“The Notebook” โดย Nicholas sparks

ศิริรัตน์ ษมาพิสุทธิ์

“เวลาในขวดแก้ว” โดย ประภัสสร เสวิกุล

นิภา จันทร์มาทอง

“คิวบิก” โดย B 13 s.t

นริศา พลบำรุงวงศ์

“Who? วอร์เรน บัฟเฟตต์” โดย Oh., Young-Seod

สมลักษณ์ กาญจนวิวิญ

“เล่นหุ้นในตลาดฟองสบู่ (THE ART OF BUBBLE)” โดย ภาววิทย์ กลิ่นประทุม และคณะ

กุลวดี ทัพภะ

“สิ่งที่มีดีที่สุดแล้ว (THE YELLOW WORLD)” โดย ALBERT ESPINOSA

ศิริกุล ธรรมเนียม

“ทามรายอ่ะ! A Timeline” โดย Cutto

สมปอง มิสสิตะ

“หนังสือชุด ประเพณีเก่าของไทย” โดย เสฐียร โกเศศ

พิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์

“ขโมยให้ได้อย่างศิลปิน (Steal Like AN Artist)” โดย Austin Kloeon

เพ็ญไพลิน อุดมรัตน์

แผนลวงสะท้านโลก (Deception Point)
โดยแดน บราวน์

ณิชดาภา อัจฉริยสุชา

“เปลี่ยนเจ้ากรรมนายเวรให้เป็นมิตร”
โดย ดร.บรรณจบ บรรณรุจิ

 


สัมภาษณ์หนังสือเล่มโปรด ปี 2558

สัมภาษณ์หนังสือเล่มโปรด ปี 2554

สัมภาษณ์หนังสือเล่มโปรด ปี 2550

สัมภาษณ์หนังสือเล่มโปรด ปี 2549