logo

กำหนดการมหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 13

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
   

11:00 น.

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านพร้อมกัน ณ ลานกิจกรรมตึกกลม

11:05-11:15 น.

ประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 13 กล่าวรายงาน

11:15-11:25 น.

ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

11:25-11:30 น.

พิธีตัดริบบิ้นเปิดงานมหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 13 โดยคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และคณาจารย์อาวุโส

11:30-12:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
12:00-13:00 น.

ร่วมฟังการเสวนาพิเศษ

   
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
   
12:00-13:00 น. ร่วมฟังการเสวนาพิเศษ
   
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
   
12:00-13:00 น. ร่วมฟังการเสวนาพิเศษ