ข้อมูลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2546
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ              ( ระเบียนbib / ระเบียน item )         ผู้รับผิดชอบ : นางสาว ศรีรมย์ คู้ลู้  (บรรณารักษ์)
ประเภทของวัสดุ ปีงบประมาณ 2546
ต.ค.-45 พ.ย.-45 ธ.ค.-45 ม.ค.-46 ก.พ.-46 มี.ค.-46 เม.ย.-46 พ.ค.-46 มิ.ย.-46 ก.ค.-46 ส.ค.-46 ก.ย.-46
หนังสือ (ภาษาต่างประเทศ)             46/53
34/45 30/52 48/64 34/36 20/25
หนังสือ (ภาษาไทย)             1/3
1/1
4/5
3/6
3/7
6/8
หนังสืออ้างอิง (ภาษาต่างประเทศ)              -  - 1/1
 -  -  -
หนังสืออ้างอิง (ภาษาไทย)              -  -  -  - 1/2
 -
วิทยานิพนธ์ (ภาษาต่างประเทศ)              -  -  -  - 27/27
22/22
วิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย)              -  -  -  -  -  -
รายงานการวิจัย (ภาษาต่างประเทศ)              -  -  -  -  -  -
รายงานการวิจัย (ภาษาไทย)              -  -  -  -  -  -
สิ่งพิมพ์รายปี (ภาษาต่างประเทศ)             6/8

6/9

3/4
 - 8/12

3/4
สิ่งพิมพ์รายปี (ภาษาไทย)              -  -  -  -  -  -
วารสาร (ภาษาต่างประเทศ)              -  -  -  -  -  -
วารสาร (ภาษาไทย)              -  -  -  -  -  -
เทปบันทึกเสียง (ภาษาต่างประเทศ)              -  -  -  -  -  -
เทปบันทึกเสียง (ภาษาไทย)              -  -  -  -  -  -
วิดีโอเทป (ภาษาต่างประเทศ)              -  -  -  -  -  -
วิดีโอเทป (ภาษาไทย)              -  -  -  -  -  -
แผ่นซีดี (ภาษาต่างประเทศ)              -  -  -  -  -  -
แผ่นซีดี (ภาษาไทย)              -  -  -  -  -  -
รวมทั้งสิ้น             53/64
41/55
38/62
51/70
73/84

51/59
 
หมายเหตุ : ข้อมูลตั้งแต่ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ย้ายสังกัดมาขึ้นกับคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2546