ข้อมูลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2547
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ              ( ระเบียนbib / ระเบียน item )         ผู้รับผิดชอบ : นางสาว ศรีรมย์ คู้ลู้  (บรรณารักษ์)
ประเภทของวัสดุ ปีงบประมาณ 2547
ต.ค.-46 พ.ย.-46 ธ.ค.-46 ม.ค.-47 ก.พ.-47 มี.ค.-47 เม.ย.-47 พ.ค.-47 มิ.ย.-47 ก.ค.-47 ส.ค.-47 ก.ย.-47
หนังสือ (ภาษาต่างประเทศ) 19/24 22/31 45/52 18/23 42/48 21/57 15/15 12/12
17/21 21/28 43/76 24/33
หนังสือ (ภาษาไทย) 16/19 32/38 5/5
5/8
4/6
- 0/2 0/1 5/5
- 7/11
3/3
หนังสืออ้างอิง (ภาษาต่างประเทศ) - 2/3
1/1
- - - - - 1/3
- 0/5 -
หนังสืออ้างอิง (ภาษาไทย) - - 3/3
2/3
2/2
- - - - - 2/3
-
วิทยานิพนธ์ (ภาษาต่างประเทศ) 31/31 - - - - - - - - - 3/4
-
วิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย) - - - - 1/1
- - - - - - -
รายงานการวิจัย (ภาษาต่างประเทศ) - - - - - - - - - - - 7/13
รายงานการวิจัย (ภาษาไทย) - - - - - - - - - - 2/7
-
สิ่งพิมพ์รายปี (ภาษาต่างประเทศ) 2/2
- - 1/4
- - - 3/4
4/5
16/19
2/7
-
สิ่งพิมพ์รายปี (ภาษาไทย) - - - - - - - - - - - -
วารสาร (ภาษาต่างประเทศ) 1/2
- - - - - - - - - - -
วารสาร (ภาษาไทย) - - - - - - - - - - - -
เทปบันทึกเสียง (ภาษาต่างประเทศ) - - - - - - 10/10
- - - - -
เทปบันทึกเสียง (ภาษาไทย) - - - - - - - - - - - -
วิดีโอเทป (ภาษาต่างประเทศ) - - - - - - - - - - - -
วิดีโอเทป (ภาษาไทย) - - - - - - - - - - - -
แผ่นซีดี (ภาษาต่างประเทศ) - - - - - - - - - - - -
แผ่นซีดี (ภาษาไทย) - - - - - - - - - - - -
รวมทั้งสิ้น 69/78 56/72 54/61 26/38 49/57 21/57 25/27 15/17 27/34 34/47 59/113 34/49