ข้อมูลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2548
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ              ( ระเบียน bib / ระเบียน item )         ผู้รับผิดชอบ : นางสาว ศรีรมย์ คู้ลู้  (บรรณารักษ์)
ประเภทของวัสดุ ปีงบประมาณ 2548  
ต.ค.-47 พ.ย.-47 ธ.ค.-47 ม.ค.-48 ก.พ.-48 มี.ค.-48 เม.ย.-48 พ.ค.-48 มิ.ย.-48 ก.ค.-48 ส.ค.-48 ก.ย.-48 รวม
หนังสือ (ภาษาต่างประเทศ) 11/17 16/21 20/20 26/32 20/21 27/31 19/20 21/21 2/158 11/26 6/89 6/11 185/467
หนังสือ (ภาษาไทย) 5/25 5/14 7/13 8/19
1/4
3/7 6/8 17/28 3/16 2/6 10/23 7/15 74/178
หนังสืออ้างอิง (ภาษาต่างประเทศ) 1/4 1/3 1/2
- - 1/2 - 0/1 - 0/2 0/2 -  4/16
หนังสืออ้างอิง (ภาษาไทย) 2/8 1/9 2/5 - - 0/6 - 0/2 0/2 - 0/1 2/4  7/37
วิทยานิพนธ์ (ภาษาต่างประเทศ) - - - - - - - - 0/44 0/54 0/63 -  0/161
วิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย) - - - - - - - - - - - - -
รายงานการวิจัย (ภาษาต่างประเทศ) 0/2 - 0/2 - - - - - - - 3/4 -  3/8
รายงานการวิจัย (ภาษาไทย) 0/3 0/1 - - - - - - - 1/1 3/3 2/2  6/10
สิ่งพิมพ์รายปี (ภาษาต่างประเทศ) 3/4 8/13 9/13 7/13
1/3 2/3 2/5 - 2/2 2/4 0/1 7/11  43/72
สิ่งพิมพ์รายปี (ภาษาไทย) - - - - - - - - - - - - -
วารสาร (ภาษาต่างประเทศ) - - - - - - - - - - - - -
วารสาร (ภาษาไทย) - - - - - - - - - - - - -
เทปบันทึกเสียง (ภาษาต่างประเทศ) - - - - - - - - - - - - -
เทปบันทึกเสียง (ภาษาไทย) - - - - - - - - - - - - -
วิดีโอเทป (ภาษาต่างประเทศ) - - - - - - - - - - - - -
วิดีโอเทป (ภาษาไทย) - - - - - - - - - - - - -
แผ่นซีดี (ภาษาต่างประเทศ) - - - - - - - - - - - - -
แผ่นซีดี (ภาษาไทย) - - - - - - - - - - - - -
รวมทั้งสิ้น 22/63 31/61 39/55 41/64 22/28 33/49 27/33 38/52 7/222 16/93 22/186 24/43  322/949