ข้อมูลการดำเนินงาน

ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ                 ( ระเบียน  bib / ระเบียน item )      ผู้รับผิดชอบ : นางสาว ศรีรมย์ คู้ลู้  (บรรณารักษ์)

 

ประเภทของวัสดุ

ปีงบประมาณ 2549

ต.ค.48

พ.ย.48

ธ.ค.48

ม.ค.49

ก.พ.49

มี.ค.49

เม.ย.49

พ.ค.49

มิ.ย.49

ก.ค.49

ส.ค.49

ก.ย.49

หนังสือทั่วไป (ภาษาต่างประเทศ)

27/41

18/21

11/15

12/20

10/13

16/22

11/12

9/11

15/16

14/55

10/13

13/41

หนังสือทั่วไป (ภาษาไทย)

6/11

2/3

2/4

7/16

3/16

5/16

7/10

1/3

8/11

6/10

7/10

3/10

หนังสืออ้างอิง (ภาษาต่างประเทศ)

0/1

-

0/1

0/1

0/1

-

-

-

2/3

-

-

1/1

หนังสืออ้างอิง (ภาษาไทย)

1/3

1/5

2/3

0/1

-

-

2/3

0/4

1/5

5/15

1/5

2/5

รายงานการวิจัย (ภาษาไทย)

1/2

1/3

0/2

1/2

-

0/1

2/3

0/2

1/4

1/4

0/6

1/4

สิ่งพิมพ์รายปี (ภาษาต่างประเทศ)

3/3

5/8

10/15

8/10

6/7

0/1

2/3

1/1

3/4

2/4

2/4

2/4

วิทยานิพนธ์  (ภาษาต่างประเทศ)

-

-

0/10

0/19

0/8

0/14

-

0/14

-

0/12

0/20

0/12

หนังสือตลาดหลักทรัพย์

-

-

-

6/172

4/137

7/196

1/20

1/35

-

13/67

-

-

หนังสืออ่านนอกเวลา (ภาษาต่างประเทศ)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1/1

หนังสืออ่านนอกเวลา (ภาษาไทย)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22/30

14/20

12/20

รวมทั้งสิ้น

38/61

27/40

20/50

34/241

23/182

28/260

25/51

12/60

30/43

63/197

24/78

35/98