ข้อมูลการดำเนินงาน

ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ                 ( ระเบียน  bib / ระเบียน item )    ผู้รับผิดชอบ : นางสาว ศรีรมย์ คู้ลู้  / นางสาว อาภาภรณ์ อัจฉริยสุชา  

 

ประเภทของวัสดุ

ปีงบประมาณ 2550

ต.ค.49

พ.ย.49

ธ.ค.49

ม.ค.50

ก.พ.50

มี.ค.50

เม.ย.50

พ.ค.50

มิ.ย.50

ก.ค.50

ส.ค.50

ก.ย.50

หนังสือทั่วไป (ภาษาต่างประเทศ)

22/27

16/18

16/24

26/31

23/30

23/49

25/41

20/48

27/31

27/33

20/50

16/35

หนังสือทั่วไป (ภาษาไทย)

5/9

5/13

5/8

4/10

4/17

9/16

7/14

8/15

8/20

8/14

11/15

3/10

หนังสืออ้างอิง (ภาษาต่างประเทศ)

1/2

0/4

1/1

-

2/3

4/4

3/4

2/2

-

2/3

2/3

2/3

หนังสืออ้างอิง (ภาษาไทย)

0/4

0/4

1/4

1/3

1/6

3/6

2/10

0/5

0/3

0/3

0/4

1/7

รายงานการวิจัย (ภาษาไทย)

1/5

0/1

1/3

4/5

2/2

3/4

4/4

4/4

3/3

4/4

4/4

4/4

สิ่งพิมพ์รายปี (ภาษาต่างประเทศ)

0/3

2/4

2/4

2/3

2/2

2/3

5/5

3/4

1/4

0/3

4/5

1/4

วิทยานิพนธ์  (ภาษาต่างประเทศ)

-

-

0/13

0/34

-

0/30

0/13

 

0/8

0/17

0/20

0/21

หนังสือตลาดหลักทรัพย์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หนังสืออ่านนอกเวลา (ภาษาต่างประเทศ)

-

-

-

0/1

0/1

2/2

2/2

2/2

2/2

1/1

1/1

1/1

หนังสืออ่านนอกเวลา (ภาษาไทย)

14/22

9/22

14/22

21/31

8/19

7/18

9/18

12/19

9/19

14/20

12/21

10/19

รวมทั้งสิ้น

41/77

43/66

40/79

58/118

42/80

46/132

57/111

51/99

49/90

56/98

54/122

38/104