สถิติงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ

 

ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

            ( ระเบียน  bib / ระเบียน item )    ผู้รับผิดชอบ : นางสาว ศรีรมย์ คู้ลู้  และ นางสาว อาภาภรณ์ อัจฉริยสุชา  

 

 

ประเภทของวัสดุ

 

ปีงบประมาณ 2551

ต.ค.

50

พ.ย.

50

ธ.ค.

50

ม.ค.

51

ก.พ.

51

มี.ค.

51

เม.ย.

51

พ.ค.

51

มิ.ย.

51

ก.ค.

51

ส.ค.

51

ก.ย.

51

หนังสือทั่วไป (ภาษาต่างประเทศ)

25/37

22/26

24/31

21/28

30/35

27/63

21/27

26/27

29/44

13/39

23/28

26/38

หนังสือทั่วไป (ภาษาไทย)

9/14

6/13

5/10

6/13

5/11

5/12

2/8

4/10

3/18

6/20

9/17

7/29

หนังสืออ้างอิง (ภาษาต่างประเทศ)

5/5

3/4

1/1

-

3/7

0/1

1/1

0/2

-

-

1/5

2/2

หนังสืออ้างอิง (ภาษาไทย)

2/9

2/9

4/10

7/11

4/7

7/15

2/6

1/2

3/7

2/5

0/12

2/5

รายงานการวิจัย (ภาษาไทย)

4/4

2/3

3/3

-

0/12

0/4

3/3

3/3

4/4

3/3

1/1

5/5

สิ่งพิมพ์รายปี (ภาษาต่างประเทศ)

9/9

3/6

4/5

6/8

-

1/4

3/3

1/2

3/6

-

-

4/8

วิทยานิพนธ์  (ภาษาต่างประเทศ)

-

0/13

-

-

0/11

0/5

-

0/9

-

0/6

0/8

-

หนังสืออ่านนอกเวลา (ภาษาต่างประเทศ)

2/2

1/2

0/1

2/2

-

-

-

0/0

1/2

-

1/1

-

หนังสืออ่านนอกเวลา (ภาษาไทย)

10/30

12/19

14/20

11/18

17/20

17/30

3/10

13/20

15/28

11/20

10/21

-

รวมทั้งสิ้น

66/

110

51/91

56/81

53/80

59/103

57/134

35/58

48/75

58/109

35/93

45/93

46/87