สถิติงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ

ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

            ( ระเบียน  bib / ระเบียน item )            ผู้รับผิดชอบ : นางสาว ศรีรมย์ คู้ลู้ 

                                                                                                                                                    นางสาว อาภาภรณ์ อัจฉริยสุชา  

 

 

ประเภทของวัสดุ

 

ปีงบประมาณ 2552

ต.ค.

51

พ.ย.

51

ธ.ค.

51

ม.ค.

52

ก.พ.

52

มี.ค.

52

เม.ย.

52

พ.ค.

52

มิ.ย.

52

ก.ค.

52

ส.ค.

52

ก.ย.

52

หนังสือวิชาการทั่วไป (ภาษาต่างประเทศ)

15/21

24/31

17/33

31/40

25/39

31/51

31/62

34/58

53/84

33/57

40/54

40/48

หนังสือวิชาการทั่วไป (ภาษาไทย)

2/17

5/18

7/12

1/4

2/7

0/7

4/8

5/13

10/16

6/18

16/41

13/25

หนังสืออ้างอิง (ภาษาต่างประเทศ)

1/2

2/2

1/6

4/4

-

1/2

2/3

-

1/1

-

0/4

4/4

หนังสืออ้างอิง (ภาษาไทย)

4/9

3/4

1/3

1/6

1/5

1/5

1/2

1/2

1/6

-

1/5

0/1

รายงานการวิจัย (ภาษาไทย)

3/3

3/3

3/4

4/4

3/4

5/5

3/3

2/2

3/3

4/4

5/5

4/4

รายงานการวิจัย (ภาษาต่างประเทศ)

-

-

-

-

-

-

-

-

1/1

-

-

-

สิ่งพิมพ์รายปี (ภาษาต่างประเทศ)

-

3/4

0/4

3/6

5/7

5/6

2/2

1/3

5/5

3/4

0/4

4/5

วิทยานิพนธ์  (ภาษาต่างประเทศ)

0/21

0/11

-

-

0/5

0/12

0/7

0/5

-

-

-

0/20

โครงการวิจัย (ภาษาต่างประเทศ)

0/4

0/2

-

-

-

0/2

0/3

-

-

-

-

-

หนังสืออ่านนอกเวลา (ภาษาต่างประเทศ)

-

-

-

1/4

-

4/4

1/1

-

-

2/2

-

2/6

หนังสืออ่านนอกเวลา (ภาษาไทย)

-

13/20

-

10/16

-

8/16

6/20

11/20

12/20

14/18

16/20

9/14

หนังสือ collection พิเศษ

 (ภาษาต่างประเทศ)

-

-

-

-

-

-

-

-

1/1

-

0/1

0/1

หนังสือ collection พิเศษ (ภาษาไทย)

-

-

-

-

-

0/2

8/26

-

4/11

6/12

1/6

0/3

รวมทั้งสิ้น

25/77

53/95

29/62

55/84

36/67

55/112

58/137

55/103

91/148

65/115

80/140

76/131