สถิติงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
( ระเบียนbib / ระเบียน item ) ผู้รับผิดชอบ : นางสาว วริตฒาฆ์ ฟองโหย
ประเภทของวัสดุ ปีงบประมาณ 2556
ต.ค 55 พ.ย. 55 ธ.ค. 55 ม.ค. 56 ก.พ. 56 มี.ค. 56 เม.ย. 56 พ.ค. 56 มิ.ย. 56 ก.ค. 56 ส.ค. 56 ก.ย. 56 รวม ค่าเฉลี่ย
Bib Item Bib Item Bib Item Bib Item Bib Item Bib Item Bib Item Bib Item Bib Item Bib Item Bib Item Bib Item Bib Item Bib Item
หนังสือวิชาการทั่วไป (ภาษาต่างประเทศ) 49 76 0 0 13 13 51 57 47 48 43 48 49 55 65 67 61 76 38 51 19 25 0 0 435 516 36.25 43.00
หนังสือวิชาการทั่วไป (ภาษาไทย) 25 30 0 0 3 4 3 9 9 16 9 20 4 16 1 3 1 26 15 18 14 32 0 0 84 174 7.00 14.50
หนังสือสำรอง (ภาษาต่างประเทศ) 0 0 0 0 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 13 2 5 0 0 9 22 0.75 1.83
หนังสือสำรอง (ภาษาไทย) 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0.17 0.67
หนังสืออ้างอิง (ภาษาต่างประเทศ) 1 1 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 5 0 0 6 12 0.50 1.00
หนังสืออ้างอิง (ภาษาไทย) 3 9 0 0 0 0 1 4 0 2 0 3 2 3 0 0 0 0 2 3 2 7 0 0 10 31 0.83 2.58
รายงานการวิจัย (ภาษาไทย) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
รายงานการวิจัย (ภาษาต่างประเทศ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
สิ่งพิมพ์รายปี (ภาษาต่างประเทศ) 7 10 0 0 2 2 3 6 2 6 6 6 4 7 1 2 4 6 7 7 3 6 0 0 39 58 3.25 4.83
วิทยานิพนธ์(ภาษาต่างประเทศ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
โครงการวิจัย (ภาษาต่างประเทศ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
หนังสืออ่านนอกเวลา (ภาษาต่างประเทศ) 19 21 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0 13 21 0 0 3 3 1 1 5 7 0 0 49 63 4.08 5.25
หนังสืออ่านนอกเวลา (ภาษาไทย) 14 30 0 0 3 10 9 30 11 30 19 46 3 13 19 30 10 27 19 38 9 25 0 0 116 279 9.67 23.25
รวม 120 185 0 0 22 33 77 119 70 103 77 123 75 115 86 103 80 139 87 131 56 112 0 0 750 1163 62.50 96.92