สถิติงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
( ระเบียน  bib / ระเบียน item ) ผู้รับผิดชอบ : นางสาวกนกพร งามสว่างรุ่งโรจน์
ประเภทของวัสดุ ปีงบประมาณ 2557
ต.ค 56 พ.ย. 56 ธ.ค. 56 ม.ค. 57 ก.พ. 57 มี.ค. 57 เม.ย. 57 พ.ค. 57 มิ.ย. 57 ก.ค. 57 ส.ค. 57 ก.ย. 57 รวม ค่าเฉลี่ย
Bib Item Bib Item Bib Item Bib Item Bib Item Bib Item Bib Item Bib Item Bib Item Bib Item Bib Item Bib Item Bib Item Bib Item
หนังสือวิชาการทั่วไป (ภาษาต่างประเทศ) 28 37 29 31 7 11 56 56 21 25 23 24 8 12 20 20 31 44 8 42 46 51 56 68 333 421 27.75 35.08
หนังสือวิชาการทั่วไป (ภาษาไทย) 12 24 4 9 7 7 8 11 10 10 13 14 0 0 8 9 14 20 4 18 17 28 3 7 100 157 8.33 13.08
หนังสือสำรอง (ภาษาต่างประเทศ) 2 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 9 1 5 0 0 0 0 9 23 0.75 1.92
หนังสือสำรอง (ภาษาไทย) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
หนังสืออ้างอิง (ภาษาต่างประเทศ) 3 7 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 2 0 0 0 0 8 16 0.67 1.33
หนังสืออ้างอิง (ภาษาไทย) 2 10 2 7 1 2 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 3 6 4 12 3 7 2 2 20 50 1.67 4.17
รายงานการวิจัย (ภาษาไทย) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0.17 0.17
รายงานการวิจัย (ภาษาต่างประเทศ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
สิ่งพิมพ์รายปี (ภาษาต่างประเทศ) 3 4 0 0 2 2 1 4 4 9 6 6 0 0 4 5 8 15 2 7 7 10 0 0 37 62 3.08 5.17
วิทยานิพนธ์  (ภาษาต่างประเทศ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
โครงการวิจัย (ภาษาต่างประเทศ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
หนังสืออ่านนอกเวลา (ภาษาต่างประเทศ) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.17 0.17
หนังสืออ่านนอกเวลา (ภาษาไทย) 6 25 8 28 7 11 0 0 8 8 5 22 11 21 5 13 7 20 12 21 9 45 18 33 96 247 8.00 20.58
รวม 56 113 44 77 25 35 67 74 45 54 48 67 19 33 39 49 69 118 34 109 82 141 79 110 607 980 50.58 81.67